Nacka Miljövårdsråds träd

Nacka Miljövårdsråd

Nacka Miljövårdsråd är ett samlande organ för miljövården i Nacka kommun. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar.
Nacka Miljövårdsråd bildades 1969.

Miljövårdsnytt, Nacka Miljövårdsråds tidning.  

Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Här kan du se vad vi svarar på kommunens remisser.

Nacka kommuns pågående planer hittar du i regel från denna websida.   Karta.

Kallelser, protokoll och tjänsteskrivelser från kommunfullmäktige och nämnder hittar du i regel från denna websida.

Nacka kommuns sida för pågående samråd och granskningar.

Aktuellt just nu:  Nackapolitikterna bestämde sig utan föregående samråd för en underjordisk bussterminal vid Nacka C och att helt ta bort motorvägsanslutning vid Forum (Nacka trafikplats) för att istället använda den planerade trafikplatsen mellan Nacka gymnasium och Ryssbergen för trafiken, principöverenskommelse i fullmäktige 2017-02-13.

Aktuellt just nu:  Revidering av översiktsplan för Nacka. Man vill revidera Översiktsplanen så att man kan bygga i Ryssbergen, bygga nya trafikplatser vid motorvägen, ett flertal nya industriområden m.m. Samrådsmöte i Nacka stadshus tisdag 16 maj kl. 15.00-19.00. Svar senast 2017-06-16.

Aktuellt just nu:  Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp samt dela tomterna i två på Bågvägen-Åbroddsvägen i Kummelnäs, svar senast 2017-05-31.

Aktuellt just nu:  Man vill bygga två bostadskvarter vid Enspännarvägen i Jarlaberg. Två kvarter med hus på upp till åtta våningar öster om vattentornet. Samrådsmöte 10 maj 17:00-18:30 i Nacka stadshus. Svar senast 2017-05-19.

Aktuellt just nu:  Man vill bygga fyra bostadskvarter skola och gymnastikhall i Sydvästra Plania. Nyvarande gymnastikhall, Sickla skolas matsal och husen vid Planiavägen rivs. Samrådsmöte 9 maj 17:00-18:30 i Sickla skolas matsal. Svar senast 2017-05-18.

Aktuellt just nu:  Remiss om ändringar i SL-trafiken 2017. Svar senast 2017-05-12.

Aktuellt just nu:  I Nybackakvarteret, närmast väster om Orminge centrum vill man bygga ett antal bostadshus, upp till 7 våningar höga. Samrådsmöte 27 april 2017 18:00-20:00 i Nacka stadshus. Svar senast 2017-05-09.

Aktuellt just nu:  Man vill bygga nya Kristallens förskola, på Eklidens skolas parkering och ett skogsområde. Usla trafikförhållanden, stör nuvarande skol- och idrottsverksamheter, svar senast 2017-05-02.

Aktuellt just nu:  Man vill bygga ytterligare bostadshus på en tomt i norra branten vid Östra Finnbodavägen, All parkering måste ordnas utanför denna plan. Svar senast 2017-05-02.

Aktuellt just nu:  Man vill bygga ut Boo gårds skola och tillåta idrottshall på Boovallen, svar senast 2017-04-25.

Aktuellt:  Förslag till ändring av detaljplan 19 och upphävande av detaljplan 90, Kummelnäs, avser bl.a. hur man räknar våningsplan, 2017-04-24.

Aktuellt:  Förskola vid Oxelvägen i Älta. Ny förskola på mark i anslutning till flerbostadshus och ny infartsväg, 2017-04-18.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd överklagar den av Stockholm stad beslutade nya bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen, 2017-04-18.

Aktuellt:  Nya gatan, Elverkshuset. Man vill bygga två nya stadskvarter där Elverket och en däckfirma legat, öster om Järla skola, 2017-04-12.

Nacka Miljövårdsråd inbjöd till årsmöte torsdagen den 30 mars 2017 klockan 19.00, i Dieselverkstaden, Lilla Scen.
Framtidens centrala Nacka - en del av Nacka stad
Anna Ahlberg, projektchef för centrala Nacka och Skvaltan, och Julia Nedersjö, båda på Nacka kommun, berättade och visade bilder från pågående planering.
Nacka planerar för En ny sammanhängande stad med tunnelbana, bussterminal, parker, nya trafikplatser och överdäckning av Värmdöleden.
Årsmöteskallelse.   Affisch.   Verksamhetsberättelse för 2016.  
Motioner till årsmötet och styrelsens kommentar.

Aktuellt:  Man vill bygga två nya bostadshus på Furuvägen i Finntorp, 2017-03-28.

Aktuellt:  Man vill tätbebygga Henriksdalsområdet och ta mycket av de existerande grönområdena i anspråk, 2017-03-17.

Aktuellt:  Man vill bygga en anläggning för dagvattenrening i Kyrkviken, 2017-02-28.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd överklagar strandskyddsdipens för omfattande instängslingar i Velamsunds naturreservat, 2017-02-22.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd överklagar dipens för återvinningsstation i Tollare naturreservat, 2017-02-22.

Aktuellt:  Man vill bygga ut Skarpnäcks värmeverk i Flatenområdet, 2017-02-22.

Österleden - förenlig med klimatmålen?
Ett seminarium hölls 22 februari 2017 kl. 18.00 - ca 20.30 i ABF-huset, Sveavägen 41. Alternativ och kritik presenterades. Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP), Stockholm och kommunalråd Hans Peters (C), Nacka m.fl. medverkade.   Affisch

Fler motorvägar är helt fel väg att gå, debattartikel i NVP 2017-01-31.

Aktuellt:  Man vill byggna ut garage i Sickla köpkvarter, 2017-02-16.

Aktuellt:  Nytt förslag till detaljplan för Nobelberget i Sickla, 2017-02-14.

Aktuellt:  Förslag till bygglov för mobiltorn vid Erstaviksbommen i Älta, 2017-02-07.

Aktuellt:  Översiktsplan för Stockholms stad, "Stockholm växer", 2017-01-10.

Aktuellt:  Nytt förslag till bygglov för mobiltorn vid Hasseludden, 2017-01-04.

Aktuellt:  Talluddsvägen. Tre flerbostadshus, 2016-12-16.

Östlig förbindelse försenar klimatomställning, debattartikel i NVP 2016-12-13.

Aktuellt:  Tunnelbana till Nacka, järnvägsplan och detaljplaner, 2016-12-08.

Aktuellt:  Jarlabergsvägen. Fyra punkthus, 8-10 våningar höga med 120 bostäder, 2016-12-06.

Aktuellt:  Gillevägen-Planiavägen (ONZO). Ett bostadshus med 18 lägenherter och lokaler för service på ONZO-tomten, 2016-12-06.

Aktuellt:  Man vill bygga ett flerbostadshus på Svärdsö på en plats som är omgiven av naturreservat, 2016-12-01.

Aktuellt:  Mjölkudden-Gustavsviks gård. Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp, förtäta och rusta upp vägarna, 2016-11-30.

Aktuellt:  Man vill bygga en Tennishall vid Ektorpsvägen med sex tennisbanor, banor för paddletennis, café och ett stort antal parkeringsplatser i en entré till Nyckelvikens naturreservat, 2016-11-30.

Aktuellt:  Nya gatan, stadshusområdet. Man vill bygga fyra stadskvarter mellan Värmdövägen, Vikdalsvägen och Nacka stadshus, 2016-11-22.

Aktuellt:  Man vill söka miljötillstånd för Kretsloppcentral Kil, gemensam för Nacka och Värmdö, 2016-11-16.

Aktuellt:  Man vill bygga ut Sickla reningsverk under Hammarbybacken, 2016-11-16.

Aktuellt:  Samråd kring betydande miljöpåverkan av Östlig förbindelse, 2016-11-08.

Aktuellt:  Samråd om vattenverksamhet vid Telegrafberget i Boo, 2016-10-20.

Aktuellt:  Ny sträckning av kraftledning genom Tollare, 2016-10-14.

Aktuellt:  Trafikverkets utställningsförslag för cykelstråket Ältastråket. Man vill nu endast förbätta cykelstråket genom Älta och utefter Järlasjön, 2016-10-03.

Aktuellt:  Landstingets Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, 2016-09-30.

Aktuellt:  Man vill bygga antal nya hus i norra Nacka strand, ca 300 nya bostäder plus andra lokaler, 2016-09-14.

Aktuellt:  Man vill bygga antal nya hus i södra Nacka strand, ca 365 nya bostäder, ny förskola och andra lokaler, 2016-09-14.

Aktuellt:  Detaljplan för Saltsjöbanans upphöjning mellan Sickla och Finntorp, Nacka station läggs ned, 2016-09-12.

Förslag till bygglov för mobiltorn i naturreservatsområde vid Hasseludden, 2016-09-12.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd överklagar detaljplan "Norgehuset" ett stort hotell med 250 rum och ett stort parkeringshus i Hasseludden, 2016-07-18.

Varför vill inte MP rädda Ryssbergen?, debattartikel i NVP 2016-07-12.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd överklagar Trafikverkets vägplan för ny Skurubro för motorvägstrafiken. Cykelvägen skulle få en orimligt skarp kurva, 2016-07-07.

Aktuellt:  Man vill förtäta ett större område kring Saltsjöbadens centrum, 2016-06-30.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråds överklagan till Mark- och Miljödomstolenn av Länsstyrelsens beslut att avvisa vår överklagande av tillstånd för NCC att anlägga ett avfallsupplag på kalhygget mellan Tyresövägen och Grustagsvägen vid Lindalen, 2016-06-20.

Aktuellt:  Detaljplan för Atlas Copcos entré, Sickla Industriväg 19, 2016-06-15.

Aktuellt:  Kulturreservat Baggensstäket. Ett område på norra sidan av Baggensstäket föreslås bli kulturreservat, här finns flera historiska befästningar, en del använda i strid 1719, 2016-05-31.

Nacka Miljövårdsråd överklagar strandskyddsdispens för Saltsjöbadens båtklubbs föreslagna 44 m långa flytbrygga i Pålnäsviken, Baggensudden, 2016-05-18.

Aktuellt:  Man avser att lägga ner Bromma reningsverk och bygga ut Henriksdals reningsverk. Det blir omfattande sprängningar, påverkan på trafiken och byggtransporter, fler utloppsrör. Tillståndsfrågan är nu uppe i Mark- och miljödomstolen, mål M 3980-15.

Detaljplan för Igelboda. Man ändra detaljplanen bl.a. så att en villa kan bli en flerfamiljsfastighet, 2016-05-03.

Återremittera Boo återvinningscentral, skrivelse till ledamöterna i Natur- och trafiknämnden, 2016-04-20.

Bevara skogen i Boo, debattartikel i NVP 2016-04-05.

Nacka Miljövårdsråd överklagar Trafikverkets vägplan för motorvägsanslutning vid Nacka gymnasium, 2016-03-22.

Aktuellt:  Nya regeler om vilka som får parkeraÄlgö och i Svärdsö naturreservat, 2016-02-29.

Gör Ryssbergen till reservat, debattartikel i NVP 2016-02-09.

Aktuellt:  Man vill revidera planen för Vikingshill och Sommarbo (Område C) så att en gångväg inkluderas, 2016-01-31.

Aktuellt:  Skrivelse om Lännersta strandpromenad till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 2016-01-25.

Aktuellt:  Detaljplan för Handelshus i Lännersta på ett tidigare avsprängt område söder om Prästkragens väg, 2016-01-18.

Nacka Miljövårdsråd överklagar detaljplanen för Fisksätra marina, 2016-01-12.

Aktuellt:  Detaljplan för en 50 m hög mobilmast vid Trappstigen på Älgös högsta punkt, 2015-12-21.

Man vill bygga en 150 meter hög tredje Nackamast en bit öster om de nuvarande, 2015-12-08.

Nacka Miljövårdsråd överklagar Miljö- och stadsbyggnadsnämndens och Länsstyrelsens beslut om att låta Frentab lagra 29000 ton massor i ett naturområde, klassat som naturvårdsobjekt av Skogsstyrelsen, i Velamsund. Tippning och lastning kommer att medföra buller i naturreservatet, 2015-11-27.

Aktuellt:  Detaljplan för Bageri i Kummelbergets industriområde, Sprängarvägen 17. Utbyggnaden tar en bit av planerade Skarpnäs naturreservat nära badsjön Vitträsk, 2015-11-18.

Man vill permanenta och utvidga fem återvinningsstationer, vid Värmdöv./Mensättrav., Sarvträsk, Rensättravägen, Saltängen och Kolarängen, 2015-10-01.

Aktuellt:  I protest mot att ett kraftigt bantat förslag till Skarpnäs naturreservat förelagts kommunstyrelsen för beslut skriver Nacka Naturskyddsförening, Boo Milj- och Naturvänner och Nacka Miljövårdsråd en skrivelse till kommunstyrelsens ledamöter, 2015-09-25

Aktuellt:  Detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen i sydöstra Boo. Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp, förtäta och rusta upp vägarna, 2015-08-31.

Aktuellt:  Detaljplan för Sydöstra Lännersta. Den viktiga strandpromenaden har nu i västra delen tagits bort från förslaget. På en av tomterna (Gammeluddsvägen 22) tillåts nu ett tiotal villor. Flera tomter får styckas. Ett par tomter bildas på naturmark, 2015-08-25.

Man vill göra om före detta Graninge Stiftsgård i Boo till ett bostadsområde med 180 bostäder, varav 54 för vård- och omsorgsboende, 2015-06-02.

Nacka Miljövårdsråd anser att något bör göras åt buller i Velemsunds naturreservat från Kovikstippen och Frentabs verksamhet, 2015-05-21.

Aktuellt:  Man vill bygga ytterligare massor av bostäder vid Danvikshem trots att området är berört av strandskydd och riksintressen, 2015-05-07.

Vattenmyndighetens remiss om åtgärder för vattenkvalitet, 2015-04-30.

Man vill Upphäva en del av stadsplan 242 för att bygga motorvägsanslutning vid Nacka gymnasium, 2015-04-21.

Aktuellt:  Kils verksamhetsområde. Man vill göra ett stort område öster om Kil på gränsen mellan Nacka och Värmdö kommuner till industriområde och bussdepå m.m., 2015-04-19.

Man vill bygga mötesspår vid Fisksätra station, 2015-04-13.

Tunnelbana till Nacka, bl a om stationsuppgångarnas lägen. 2015-03-12.

Aktuellt:  Man vill klämma in fem fyravångings flerbostadshus i Morningside Marina på Duvnäsvikens sydsida utefter Saltsjöbadsvägen som saknar gångbana, ingen kollektivtrafik eller service i närheten, 2015-03-12.

Kvarnholmen kan drabbas av stora störningar i kollektivtrafiken utan bussvändplats. Skrivelse till kommunfullmäktige angående detaljplan för Kvarnholmsplatån, 2015-03-11.

Man vill bygga Studentbostäder i Alphyddan, norr om Alphyddevägen, bl a ett 16-våningshus, 2015-03-09.

Programförslag för Älta centrum. Förslaget innebär att ett stort antal ytterligare bostadshus byggs i centrala Älta, ett nytt läge för affärer i centum m.m, 2015-02-02.

Man vill tätbebygga Centrala Nacka. Man vill klämma in ca 4600 bostäder och ca 7000 arbetsplatser. Området sträcker sig mellan Nacka strand, Storängen, Nacka gymnasium och idrottsplats samt inkluderar Ryssbergen, 2015-01-16.

Man vill göra om kontorshusen i Nacka strand, Norra branten, del 1 till bostäder och byta ut bergbanan, 2014-12-22.

Man vill göra om kontorshusen i Nacka strand, Norra branten, del 2 till bostäder, 2014-12-22.

Nacka Miljövårdsråd överklagar byggnadstillstånd för Boo återvinningscentral, 2014-11-28.

Man vill klämma in ett större antal flerbostadshus på Kvarnholmsplatån med sammanlagt ca 550 lägeheter plus andra lokaler, 2014-11-24.

Nya avfallsföreskrifter för Nacka, 2014-10-27.

Man vill anlägga en återvinningscentral i Boo vid Boovägen nära Bootippen samt förlänga tidsbegrändat tillstånd för Skuru ÅVC, 2014-10-06.

Man föreslår att bilda naturresevat Skarpnäs av skogen vid Orminge, 2014-09-14.

Man vill bygga Studentbostäder i Ektorp, vid Ektorpsvägen intill Värmdöleden, 2014-06-27.

Man vill bygga ett flerbostadshus vid Ektorpsrondellen med 40-50 lägenheter, 2014-06-27.

Man presenterar ett fjärde samrådsförslag för att göra Skuruparken till naturreservat, 2014-06-15.

Miljöanmälan för anläggning av Älta återvinningscentral, 2014-06-06.

Man vill göra stora ändringar och utbyggnader i Orminge Centrum med omgivningar, nya höghus, ny busstation m.m., 2014-05-15.

Man har upprättat ett förslag till lokala miljömål för Nacka, 2014-04-24, kompletterat 2014-05-07.

Cykelplan för Nacka. Förslag till upprustning och nybyggnad av cykelvägar i Nacka, 2014-02-28.

Övergripande strukturplan för västra Sicklaön. Plan för ett kraftig förtätning, har samband med avtal om tunnelbaneutbyggnad, Nacka Miljövårdsråd skrev 2014-02-10.

Program för Nacka strand. Man vill tätbebygga Nacka strand med ett stort antal tillkommande flerbostadshus, 2013-12-23.

Aktuellt:  Program för Planiaområdet. Man vill tätbebygga ett större område i centrala Nacka. Området sträcker sig från Alphyddan och Finntorp i norr, Sickla stormarknad i väster och Kyrkviken i öster till Nysätra i söder, 2013-12-06.

Länsstyrelsens remiss Förslag till nya områden av riksintresse för friluftslivet, 2013-11-26.

Man vill bygga för småindustri- kontors- eller handelsändamål i ett grönområde i förlängningen av Prästkragens väg i Boo/Lännersta söder om Värmdöleden, 2013-11-06.

Trafikverket har gjort en Åtgärdsstudie - Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö, Det handlar om Parkeringsstrategi, Trängselskatt, Kollektivtrafik på vatten och med buss, cykelpendling, tvärbanan, tunnelbana till Nacka, Österleden m.m. 2013-10-25.

Aktuellt:  Man vill ersätta nuvarande kraftledning Lidingö-Björknäs-Gustavsberg med nedgrävda kraftledningskablar, 2013-09-13.

Avfallsplan 2020, en ny avfallsplan för Nacka, tänkt att gälla från 2014, 2013-08-16.

Man föreslår att fylla Ältadalen (grusgropen) med ca 220 småhus, 2013-07-05.

Regional cykelplan för Stockholms län. Det gäller de viktigaste lederna för snabba cyklister, i första hand för cykling till och från arbete, 2013-06-14.

Insändare om Skuruparken, undertecknad av Nacka Miljövårdsråd och 15 andra föreningar, publicerad på DN Sthlm Debatt 2013-05-23 och i Nacka Värmdö Posten 2013-05-28.

Länsstyrelsen föreslår att flertalet obebyggda stränder i Nacka ska ha ett utvidgat strandskydd till 300 meter, dock inte Ryssbergen. På ett område vid Drevinge-Gungviken och ett område vid Kils gård vill man upphäva nu gällande utvidgning av strandskyddet, 2013-05-06.

Landstinget och SL hade samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka, 2013-04-30.

Insändare om Tunnelbana och alternativ kollektivtrafik, (Word doc-format) publicerad i Nacka Värmdö Posten 2013-04-23 och i Stockholms Fria Tidning 2013-05-04.

Man har tagit fram ett förslag till program för hela Fisksätra med omgivningar, ända fram till Vinterbrinksvägen, 2013-01-14.

Insändare om att den nya förbindelsen genom Ryssbergen och över Svindersviken till Kvarnholmen leder till extrem trafikfara.

Trafikverket har gjort en förstudie på flera förslag till motorvägsanslutningar till Värmdöleden på Sicklaön, ett av förslagen innebär även en väg genom Ryssbergen till Birkavägen. Vidare föreslås att bygga om Saltsjöbadsledens anslutning och Nacka trafikplats. Trafikverkets vilseledande beteckning är Trafikplats Kvarnholmen, 2012-05-29.

Man vill klämma in ett större antal flerbostadshus på Södra Kvarnholmen med sammanlagt ca 650 lägeheter plus andra lokaler, 2012-04-03.

Översiktsplan för Nacka. En mycket viktig remiss. Många kontroversiella förslag, 2012-03-19.

Kommunen har antagit ett Kulturmiljöprogram för Nacka.

Kommunen har antagit ett Grönstrukturprogram för Nacka.

Kommunen har antagit ett Kustprogram för Nacka.

Stockholms stad vill riva Slussen och bygga upp på ett helt nytt sätt, 2011-06-17.

Man vill klämma in ytterligare 300-400 bostäder i Sydöstra Boo som idag har ca 700 villor samt införa kommunalt vatten och avlopp, 2011-04-27.

Trafikverket har gjort en förstudie som föreslår att bredda Järlaleden samt att ersätta Atlasrondellen och Gillerondellen med signalreglerade korsningar, 2010-05-07.

Aktuellt:  Man föreslår att bygga tätare i Ektorps centrum samt på del av berget öster om centrum för att klämma in 225 nya lägenheter. Bland annat bygger man bostäder på taket av nuvarande byggnader samt flera nya hus, 2010-04-23.

Länsstyrelsen föreslår att betydligt större områden än idag runt Stockholm ska bli naturreservat, 2003-09-01.


Här hittar du länkar till andra miljösidor.

Policyprogram för Nacka Miljövårdsråd.

Här kan du se vilka som efter årsmötet 2016 är Styrelseledamöter etc.

Äldre webbmateral, se även Remissvar.

Stadgar för Nacka Miljövårdsråd.

Vill du stödja Nacka Miljövårdsråd genom att bli medlem? I så fall för 2015 respektive 2016 betala in på pg 498052-0, 125 kr för enskild medlem eller hellre 200 kr för familj, meddela då en lista på alla namn, för föreningar och företag är medlemsavgiften 250 kr/år.


Senast ändrad av Jan Åman 2017-04-25