Nacka Miljövårdsråds träd

Nacka Miljövårdsråd

Nacka Miljövårdsråd är ett samlande organ för miljövården i Nacka kommun. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar.
Nacka Miljövårdsråd bildades 1969.

Miljövårdsnytt, Nacka Miljövårdsråds tidning.   Nytt nummer 2016

Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Här kan du se vad vi svarar på kommunens remisser.

Nacka kommuns pågående planer hittar du i regel från denna websida.   Karta.

Kallelser, protokoll och tjänsteskrivelser från kommunfullmäktige och nämnder hittar du i regel från denna websida.

Nacka kommuns sida för pågående samråd och granskningar

Aktuellt just nu:  Nackapolitikterna bestämde sig utan föregående samråd redan 20/4 besluta om principer för bussterminal vid Nacka C och att helt ta bort motorvägsanslutning vid Forum (Nacka trafikplats) för att istället använda den planerade trafikplatsen mellan Nacka gymnasium och Ryssbergen för trafiken.

Aktuellt just nu:  Nytt förslag till detaljplan för Nobelberget i Sickla. Samrådsmöte torsdag 2 februari 17.30-19.00 i Nacka stadshus, svar senast 2017-02-14.

Aktuellt:  Översiktsplan för Stockholms stad, "Stockholm växer", 2017-01-10.

Aktuellt:  Nytt förslag till bygglov för mobiltorn vid Hasseludden, 2017-01-04.

Aktuellt:  Talluddsvägen. Tre flerbostadshus, 2016-12-16.

Östlig förbindelse försenar klimatomställning, debattartikel i NVP 2016-12-13.

Aktuellt:  Tunnelbana till Nacka, järnvägsplan och detaljplaner, 2016-12-08.

Aktuellt:  Jarlabergsvägen. Fyra punkthus, 8-10 våningar höga med 120 bostäder, 2016-12-06.

Aktuellt:  Gillevägen-Planiavägen (ONZO). Ett bostadshus med 18 lägenherter och lokaler för service på ONZO-tomten, 2016-12-06.

Aktuellt:  Man vill bygga ett flerbostadshus på Svärdsö på en plats som är omgiven av naturreservat, 2016-12-01.

Aktuellt:  Mjölkudden-Gustavsviks gård. Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp, förtäta och rusta upp vägarna, 2016-11-30.

Aktuellt:  Man vill bygga en Tennishall vid Ektorpsvägen med sex tennisbanor, banor för paddletennis, café och ett stort antal parkeringsplatser i en entré till Nyckelvikens naturreservat, 2016-11-30.

Aktuellt:  Man vill byggna ut garage i Sickla köpkvarter, 2016-11-25.

Aktuellt:  Förskola vid Oxelvägen i Älta. Ny förskola på mark i anslutning till flerbostadshus och ny infartsväg, 2016-11-24.

Aktuellt:  Nya gatan, stadshusområdet. Man vill bygga fyra stadskvarter mellan Värmdövägen, Vikdalsvägen och Nacka stadshus, 2016-11-22.

Aktuellt:  Man vill söka miljötillstånd för Kretsloppcentral Kil, gemensam för Nacka och Värmdö, 2016-11-16.

Aktuellt:  Man vill bygga ut Sickla reningsverk under Hammarbybacken, 2016-11-16.

Aktuellt:  Stockholm stad vill bygga en ny bussterminal i Katarinaberget vid Slussen. Förslaget innebär att bussarna från Nacka och Värmdö i Stadsgården kör ner under Saltsjöbanan och in i en stor ny "grotta" under Katariaberget, 2016-11-16.

Aktuellt:  Samråd kring betydande miljöpåverkan av Östlig förbindelse, 2016-11-08.

Aktuellt:  Samråd om vattenverksamhet vid Telegrafberget i Boo, 2016-10-20.

Aktuellt:  Ny sträckning av kraftledning genom Tollare, 2016-10-14.

Aktuellt:  Trafikverkets utställningsförslag för cykelstråket Ältastråket. Man vill nu endast förbätta cykelstråket genom Älta och utefter Järlasjön, 2016-10-03.

Aktuellt:  Landstingets Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, 2016-09-30.

Aktuellt:  Man vill bygga antal nya hus i norra Nacka strand, ca 300 nya bostäder plus andra lokaler, 2016-09-14.

Aktuellt:  Man vill bygga antal nya hus i södra Nacka strand, ca 365 nya bostäder, ny förskola och andra lokaler, 2016-09-14.

Aktuellt:  Detaljplan för Saltsjöbanans upphöjning mellan Sickla och Finntorp, Nacka station läggs ned, 2016-09-12.

Förslag till bygglov för mobiltorn i naturreservatsområde vid Hasseludden, 2016-09-12.

Aktuellt:  Man vill bygga ut Boo gårds skola och tillåta idrottshall på Boovallen, 2016-08-25.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd överklagar detaljplan "Norgehuset" ett stort hotell med 250 rum och ett stort parkeringshus i Hasseludden, 2016-07-18.

Varför vill inte MP rädda Ryssbergen?, debattartikel i NVP 2016-07-12.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd överklagar Trafikverkets vägplan för ny Skurubro för motorvägstrafiken. Cykelvägen skulle få en orimligt skarp kurva, 2016-07-07.

Aktuellt:  Man vill förtäta ett större område kring Saltsjöbadens centrum, 2016-06-30.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråds överklagan till Mark- och Miljödomstolenn av Länsstyrelsens beslut att avvisa vår överklagande av tillstånd för NCC att anlägga ett avfallsupplag på kalhygget mellan Tyresövägen och Grustagsvägen vid Lindalen, 2016-06-20.

Aktuellt:  Man vill bygga två nya bostadshus på Furuvägen i Finntorp, 2016-06-17.

Aktuellt:  Detaljplan för Atlas Copcos entré, Sickla Industriväg 19, 2016-06-15.

Aktuellt:  Kulturreservat Baggensstäket. Ett område på norra sidan av Baggensstäket föreslås bli kulturreservat, här finns flera historiska befästningar, en del använda i strid 1719, 2016-05-31.

Nacka Miljövårdsråd överklagar strandskyddsdispens för Saltsjöbadens båtklubbs föreslagna 44 m långa flytbrygga i Pålnäsviken, Baggensudden, 2016-05-18.

Aktuellt:  Man avser att lägga ner Bromma reningsverk och bygga ut Henriksdals reningsverk. Det blir omfattande sprängningar, påverkan på trafiken och byggtransporter, fler utloppsrör. Tillståndsfrågan är nu uppe i Mark- och miljödomstolen, mål M 3980-15.

Detaljplan för Igelboda. Man ändra detaljplanen bl.a. så att en villa kan bli en flerfamiljsfastighet, 2016-05-03.

Återremittera Boo återvinningscentral, skrivelse till ledamöterna i Natur- och trafiknämnden, 2016-04-20.

Bevara skogen i Boo, debattartikel i NVP 2016-04-05.

Nacka Miljövårdsråd överklagar Trafikverkets vägplan för motorvägsanslutning vid Nacka gymnasium, 2016-03-22.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte onsdagen den 16 mars 2016 klockan 19.00, i Dieselverkstaden, Lilla Scen.
Är det bra med höga hus i Nacka?
Hur höga hus - och var?
Henrik Svensson, översiktsplanerare på Nacka kommun berättade och visade bilder från "Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad".
Kommunens politiker och tjänstemän har med sitt underlag beredskap för dialog med byggherrar som initierar projekt med höga hus. Vi som bor i Nacka kan nu också framföra våra synpunkter.
Årsmöteskallelse.   Affisch.   Verksamhetsberättelse för 2015.   Motioner till årsmötet och styrelsens kommentar.   Årsmötesprotokoll 2016.

Aktuellt:  Nya regeler om vilka som får parkeraÄlgö och i Svärdsö naturreservat, 2016-02-29.

Gör Ryssbergen till reservat, debattartikel i NVP 2016-02-09.

Aktuellt:  Man vill revidera planen för Vikingshill och Sommarbo (Område C) så att en gångväg inkluderas, 2016-01-31.

Aktuellt:  Skrivelse om Lännersta strandpromenad till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 2016-01-25.

Aktuellt:  Detaljplan för Handelshus i Lännersta på ett tidigare avsprängt område söder om Prästkragens väg, 2016-01-18.

Nacka Miljövårdsråd överklagar detaljplanen för Fisksätra marina, 2016-01-12.

Aktuellt:  Detaljplan för en 50 m hög mobilmast vid Trappstigen på Älgös högsta punkt, 2015-12-21.

Man vill bygga en 150 meter hög tredje Nackamast en bit öster om de nuvarande, 2015-12-08.

Nacka Miljövårdsråd överklagar Miljö- och stadsbyggnadsnämndens och Länsstyrelsens beslut om att låta Frentab lagra 29000 ton massor i ett naturområde, klassat som naturvårdsobjekt av Skogsstyrelsen, i Velamsund. Tippning och lastning kommer att medföra buller i naturreservatet, 2015-11-27.

Aktuellt:  Detaljplan för Bageri i Kummelbergets industriområde, Sprängarvägen 17. Utbyggnaden tar en bit av planerade Skarpnäs naturreservat nära badsjön Vitträsk, 2015-11-18.

Man vill permanenta och utvidga fem återvinningsstationer, vid Värmdöv./Mensättrav., Sarvträsk, Rensättravägen, Saltängen och Kolarängen, 2015-10-01.

Aktuellt:  I protest mot att ett kraftigt bantat förslag till Skarpnäs naturreservat förelagts kommunstyrelsen för beslut skriver Nacka Naturskyddsförening, Boo Milj- och Naturvänner och Nacka Miljövårdsråd en skrivelse till kommunstyrelsens ledamöter, 2015-09-25

Förslag till Tunnelbanedepå i Skarpnäck eller Högdalen. Skarpnäcksalternativet ligger söder om Tyresövägen där man planerade en biogasfabrik samt underjordisk uppställning under Flatenreservatet, 2015-08-31.

Aktuellt:  Detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen i sydöstra Boo. Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp, förtäta och rusta upp vägarna, 2015-08-31.

Aktuellt:  Detaljplan för Sydöstra Lännersta. Den viktiga strandpromenaden har nu i västra delen tagits bort från förslaget. På en av tomterna (Gammeluddsvägen 22) tillåts nu ett tiotal villor. Flera tomter får styckas. Ett par tomter bildas på naturmark, 2015-08-25.

Vad planeras i Skutviken i Skogsö naturreservat?
Är det en modern marina eller bevarandet av ett kurturarv med småskalig verksamhet? Lördagen 18 april 2015 samlade Saltsjöbadens naturskyddsförening och Nacka Miljövårdsråd ett 50-tal deltagare som promenerade till Skutviken för att få mer information.   Affisch   Karta
Aktuellt:  Skutviken: Nacka kommun har lämnat in en ny ansökan om vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen.
Det innbär ännu mer muddring, ännu mer utfyllnad och en ännu större hamnplan.

Detaljplan för Björknäs torg, parkering, 2015-06-18.

Detaljplan för ICA Maxis parkering, bl.a. ny infart, 2015-06-15.

Man vill göra om före detta Graninge Stiftsgård i Boo till ett bostadsområde med 180 bostäder, varav 54 för vård- och omsorgsboende, 2015-06-02.

Nacka Miljövårdsråd anser att något bör göras åt buller i Velemsunds naturreservat från Kovikstippen och Frentabs verksamhet, 2015-05-21.

Aktuellt:  Man vill bygga ytterligare massor av bostäder vid Danvikshem trots att området är berört av strandskydd och riksintressen, 2015-05-07.

Vattenmyndighetens remiss om åtgärder för vattenkvalitet, 2015-04-30.

Man vill Upphäva en del av stadsplan 242 för att bygga motorvägsanslutning vid Nacka gymnasium, 2015-04-21.

Aktuellt:  Kils verksamhetsområde. Man vill göra ett stort område öster om Kil på gränsen mellan Nacka och Värmdö kommuner till industriområde och bussdepå m.m., 2015-04-19.

Man vill bygga mötesspår vid Fisksätra station, 2015-04-13.

Reviderat förslag till att uppföra ett mobiltorn på Boo IP, 2015-04-10.

Tunnelbana till Nacka, bl a om stationsuppgångarnas lägen. 2015-03-12.

Aktuellt:  Man vill klämma in fem fyravångings flerbostadshus i Morningside Marina på Duvnäsvikens sydsida utefter Saltsjöbadsvägen som saknar gångbana, ingen kollektivtrafik eller service i närheten, 2015-03-12.

Kvarnholmen kan drabbas av stora störningar i kollektivtrafiken utan bussvändplats. Skrivelse till kommunfullmäktige angående detaljplan för Kvarnholmsplatån, 2015-03-11.

Man vill bygga Studentbostäder i Alphyddan, norr om Alphyddevägen, bl a ett 16-våningshus, 2015-03-09.

Man vill mellanlagra massor vid Svindersvikens innersta spets under bygget av Tvärbanan till Sickla station, SL söker tillstånd för miljöfarlig verksamet, även strandskyddsdispens krävs, 2015-02-03.

Programförslag för Älta centrum. Förslaget innebär att ett stort antal ytterligare bostadshus byggs i centrala Älta, ett nytt läge för affärer i centum m.m, 2015-02-02.

Man vill tätbebygga Centrala Nacka. Man vill klämma in ca 4600 bostäder och ca 7000 arbetsplatser. Området sträcker sig mellan Nacka strand, Storängen, Nacka gymnasium och idrottsplats samt inkluderar Ryssbergen, 2015-01-16.

Man vill göra om kontorshusen i Nacka strand, Norra branten, del 1 till bostäder och byta ut bergbanan, 2014-12-22.

Man vill göra om kontorshusen i Nacka strand, Norra branten, del 2 till bostäder, 2014-12-22.

Nacka Miljövårdsråd överklagar byggnadstillstånd för Boo återvinningscentral, 2014-11-28.

Man vill bygga en Marina med 186 båtplatser, vågbrytare, bad, parkering, träspänger genom vassområden etc. i Strandängarna, Tyresö Strand, Erstavikens södra strand i anslutning till Nacka och Erstaviks mark, 2014-11-25.

Man vill klämma in ett större antal flerbostadshus på Kvarnholmsplatån med sammanlagt ca 550 lägeheter plus andra lokaler, 2014-11-24.

Ändring genom tillägg till detaljplan 471 Älgö, avser hur man räknar våningsplan, 2014-11-05.

Nya avfallsföreskrifter för Nacka, 2014-10-27.

Aktuellt:  Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp samt dela tomterna i två på Bågvägen-Åbroddsvägen i Kummelnäs, 2014-10-17.

Förnyat förslag att uppföra mobilmast vid Dalaröbryggan i Saltsjöbaden, 2014-10-06.

Man vill anlägga en återvinningscentral i Boo vid Boovägen nära Bootippen samt förlänga tidsbegrändat tillstånd för Skuru ÅVC, 2014-10-06.

Man föreslår att bilda naturresevat Skarpnäs av skogen vid Orminge, 2014-09-14.

Man föreslår att bilda naturresevat Svärdsö (mellan Solsidan och Älgö), 2014-09-14.

Reviderat förslag till att uppföra ett mobiltorn på Skuru IP, 2014-08-08.

Man vill bygga ett par stora kontorshus vid Uddvägen. (söder om Lugnetrondellen), 2014-08-01.

Man vill bygga Studentbostäder i Ektorp, vid Ektorpsvägen intill Värmdöleden, 2014-06-27.

Man vill bygga ett flerbostadshus vid Ektorpsrondellen med 40-50 lägenheter, 2014-06-27.

Mark och- miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) tog emot synpunkter från Nacka Miljövårdsråd på avveckling av ett mycket stort bergrum under Kvarnholmen 2014-06-23.

Man presenterar ett fjärde samrådsförslag för att göra Skuruparken till naturreservat, 2014-06-15.

Miljöanmälan för anläggning av Älta återvinningscentral, 2014-06-06.

Man vill göra stora ändringar och utbyggnader i Orminge Centrum med omgivningar, nya höghus, ny busstation m.m., 2014-05-15.

För 27 villor på Moranvägen och Orrevägen i Skogsö vill man ändra byggnadsplanen så så att en villa kan bli en flerfamiljsfastighet och tillåta två våningar, 2014-05-15.

Man vill ändra i stadsplanen för Solsidan så att en villa kan bli en flerfamiljsfastighet och kulturmärka många byggnader, 2014-05-12.

Man har upprättat ett förslag till lokala miljömål för Nacka, 2014-04-24, kompletterat 2014-05-07.

Man vill uppföra ytterligare 7 mobilmaster och teknikbodar, en 150 meter hög stagad mast vid Nackamasterna, master vid Älta ishall, Duvnäs utskog (Utskogsstigen), Skuru idrottsplats, Bågvägen i östra Kummelnäs samt fortsatt tillstånd för befintliga master vid Värmdöleden i Backeböl och vid Porsmosseverket, 2014-04-11.

Man vill bygga ut Tvärbanan till Nacka, förlängning från Sickla Udde till Sickla station, brevdvid Saltsjöbanans station, 2014-03-28.

Man vill fylla ut en våtmark vid Östervik, ibland kallad Österviks träsk för att kunna anlägga lagerbyggnader (för vinterförvaing av båtar), 2014-03-12.

Cykelplan för Nacka. Förslag till upprustning och nybyggnad av cykelvägar i Nacka, 2014-02-28.

Övergripande strukturplan för västra Sicklaön. Plan för ett kraftig förtätning, har samband med avtal om tunnelbaneutbyggnad, Nacka Miljövårdsråd skrev 2014-02-10.

Aktuellt:  Man ville ha in synpunkter inför ett planprogram för Henriksdal och hade därför en 3D-karta på webben, Nacka Miljövårdsråd framförde synpunkter 2014-02-10.

Program för Nacka strand. Man vill tätbebygga Nacka strand med ett stort antal tillkommande flerbostadshus, 2013-12-23.

Aktuellt:  Program för Planiaområdet. Man vill tätbebygga ett större område i centrala Nacka. Området sträcker sig från Alphyddan och Finntorp i norr, Sickla stormarknad i väster och Kyrkviken i öster till Nysätra i söder, 2013-12-06.

Länsstyrelsens remiss Förslag till nya områden av riksintresse för friluftslivet, 2013-11-26.

Man vill bygga för småindustri- kontors- eller handelsändamål i ett grönområde i förlängningen av Prästkragens väg i Boo/Lännersta söder om Värmdöleden, 2013-11-06.

Skrivelse till kommunfullmäktige angående naturreservat Trollsjön, 2013-11-06.

Trafikverket har gjort en Åtgärdsstudie - Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö, Det handlar om Parkeringsstrategi, Trängselskatt, Kollektivtrafik på vatten och med buss, cykelpendling, tvärbanan, tunnelbana till Nacka, Österleden m.m. 2013-10-25.

"Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025". Länsstyrelsens plan för infrastrukturprojekt som delvis betalas av staten, 2013-10-04.

Man vill anlägga en busshållplats (bussterminal) vid Henriksdal för att ta Saltsjöbanans passagerare vidare mot Slussen under Slussens ombyggnad, 2013-10-01.

Man vill uppföra ytterligare 5 mobilmaster och teknikbodar, i Talludden (Talluddsvägen/Axéns väg), i Mensättra (Nordväst om Blåbärsstigen), vid Boovallen, vid Saltsjöbadens idrottsplats och vid Solvägen i Älta, 2013-10-01.

Vad händer vid Skutviken?
Lördag 29 september 2013 ordnade Nacka Miljövårdsråd och Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden en kort promenad till Skutviken som samlade ett 40-tal deltagare, bl a flera av Nackas politiker. Vi berättade om och diskuterade utbyggnad av den marina verksamheten inom Skogsö naturreservat, med bland annat varv, marina, båtuppläggning, parkeringsplatser, breddad väg och muddring.   Affisch.   Karta.   Mer om planerna på marina m.m. i Skutviken.

Aktuellt:  Man vill ersätta nuvarande kraftledning Lidingö-Björknäs-Gustavsberg med nedgrävda kraftledningskablar, 2013-09-13.

Man vill bygga flerbostadshus med 84 lägenheter om 2-4 rum på Lännbohöjden i Fisksätra där den brunna Lännboskolan tidigare låg, 2013-09-09.

Man vill bygga ett parhus på en tennisplan vid Sjökullens väg, nära Ringvägens hållplats i Saltsjöbaden, 2013-08-26.

Avfallsplan 2020, en ny avfallsplan för Nacka, tänkt att gälla från 2014, 2013-08-16.

Man föreslår att fylla Ältadalen (grusgropen) med ca 220 småhus, 2013-07-05.

Man vill ersätta en förskola i Orminge 42:1 med ett flerbostadshus med en förskola i bottenvåningen, 2013-07-05.

Regional cykelplan för Stockholms län. Det gäller de viktigaste lederna för snabba cyklister, i första hand för cykling till och från arbete, 2013-06-14.

Man vill inrätta naturreservat Trollsjön av obebyggda bitar i Boo söder om Sockenvägen, 2013-05-31.

Insändare om Skuruparken, undertecknad av Nacka Miljövårdsråd och 15 andra föreningar, publicerad på DN Sthlm Debatt 2013-05-23 och i Nacka Värmdö Posten 2013-05-28.

Länsstyrelsen föreslår att flertalet obebyggda stränder i Nacka ska ha ett utvidgat strandskydd till 300 meter, dock inte Ryssbergen. På ett område vid Drevinge-Gungviken och ett område vid Kils gård vill man upphäva nu gällande utvidgning av strandskyddet, 2013-05-06.

Mark- och miljödomstolen fick ytterligare synpunkter på Fisksätra marina, 2013-05-03.

Landstinget och SL hade samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka, 2013-04-30.

Insändare om Tunnelbana och alternativ kollektivtrafik, (Word doc-format) publicerad i Nacka Värmdö Posten 2013-04-23 och i Stockholms Fria Tidning 2013-05-04.

Man vill bygga en stor båthall i triangeln söder om Igelboda station, 2013-03-27.

Man vill utvidga Kulingens förskola i Mensätra från 5 till 7 avdelningar, 2013-03-22.

Man har tagit fram ett förslag till program för hela Fisksätra med omgivningar, ända fram till Vinterbrinksvägen, 2013-01-14.

Storstockholms lokaltrafik, SL, vill ha synpunkter på vilken väg en planerad tunnelbana till Nacka ska dras, 2013-01-07.

Insändare om att den nya förbindelsen genom Ryssbergen och över Svindersviken till Kvarnholmen leder till extrem trafikfara.

Trafikverket har gjort en förstudie på flera förslag till motorvägsanslutningar till Värmdöleden på Sicklaön, ett av förslagen innebär även en väg genom Ryssbergen till Birkavägen. Vidare föreslås att bygga om Saltsjöbadsledens anslutning och Nacka trafikplats. Trafikverkets vilseledande beteckning är Trafikplats Kvarnholmen, 2012-05-29.

Man vill klämma in ett större antal flerbostadshus på Södra Kvarnholmen med sammanlagt ca 650 lägeheter plus andra lokaler, 2012-04-03.

Översiktsplan för Nacka. En mycket viktig remiss. Många kontroversiella förslag, 2012-03-19.

Kommunen har antagit ett Kulturmiljöprogram för Nacka.

Kommunen har antagit ett Grönstrukturprogram för Nacka.

Kommunen har antagit ett Kustprogram för Nacka.

Man vill tillåta ca 50 nya lägenheter i flerbostadshus, varav en mindre del kan komma att utgör gruppbostäder, s.k. LSS-boende i "Tollare port", söder om Sockenvägen mellan Hedenströms väg och Gårdsvägen (gångvägen mot folkhögskolan), 2012-01-31.

Efter att en utredning visat att man redan före utbyggnad har 54 hästar i Velamsunds naturreservat på en rastyta lagom för 13-14 hästar har Nacka Miljövårdsråd med flera organiationer åter skrivit till kommunen, 2011-11-28.

Nacka Miljövårdsråd med flera organisationer protesterar mot att man vill ge bygglov för ett mycket stort ridhus och stall vid Velamsunds gård i ett naturreservat utan att ens sända ut förslaget på samråd. Ett tidigare förslag stppades av Länsstyrelsen. 2011-08-22.

Stockholms stad vill riva Slussen och bygga upp på ett helt nytt sätt, 2011-06-17.

Man vill klämma in ytterligare 300-400 bostäder i Sydöstra Boo som idag har ca 700 villor samt införa kommunalt vatten och avlopp, 2011-04-27.

Skrivelse angående Velamsunds naturreservat och den planerade byggnationen av ridhus, stall m fl byggnader inom naturreservatet, 2011-04-07.

Man vill bygga en stormarknad (ICA Supermarket) vid Ekstubben mellan Tyresövägen och Ältabergsvägen strax söder om Ältavägen, 2011-01-31.

Aktuellt:  Man vill bygga bostäder, handel, kontor, förskola och utbildningslokaler på Nobelberget, väster om Sickla Industriväg, 2011-01-14.

Man vill dra in kommunalt vatten till Kaptensvägen och närliggande område, på Boosidan av Knapens hål och Stäket. Ny utsällning eftersom regeringen upphävt tidigare beslut, 2010-12-22.

Man vill bygga en bro över Svindersviken från Kvarnholmen till det synnerligen bevaransvärda området Ryssbergen. Kostnad, kring 300 miljoner, betalas huvudsakligen av Nackas skattebetalare. Kritik mot projektet från flertalet partier i kommunfullmäktige, 2010-11-29.

Velamsund är hotat! (Word doc-format) Nacka miljövårdsråd ställer sig bakom ett upprop om Velamsund. Bakgrunden är att kommunen vill uppföra ett flertal stora byggnader i Naturreservatet. 2010-09-30.

Man vill tillåta ca 80 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola på Tollareängen. Området ligger norr om Sockenvägen och den nya Johannes Petri-skolan, 2010-06-30.

Förslag till bygglov för ett 48 meter högt mobiltorn och teknikbodar på Älgö, toppen på tornet skulle hamna på ca 93 meter över havet och skulle synas milsvitt, 2010-05-27.

Trafikverket har gjort en förstudie som föreslår att bredda Järlaleden samt att ersätta Atlasrondellen och Gillerondellen med signalreglerade korsningar, 2010-05-07.

Aktuellt:  Man föreslår att bygga tätare i Ektorps centrum samt på del av berget öster om centrum för att klämma in 225 nya lägenheter. Bland annat bygger man bostäder på taket av nuvarande byggnader samt flera nya hus, 2010-04-23.

Kring Munkkärrsvägen (Backeböl) i anslutning till naturreservat Abborrträsk vill man bygga nya bostäder trots protester och reservationer, 2009-10-08.

Stockholms översiktsplan. Stockholms stad ställer ut ett förslag till ny översiktsplan, ett antal infrastrukturprojekt berör Nacka: Danvikslösen, Saltsjöbanan, Tvärbanan Sickla-Slussen, Tunnelbana Kungsträdgården-Nacka, Österleden, 2009-09-21.

Nacka Miljövårdsråd har framfört synpunkter kring en planerad ridanläggning vid Källtorp, 2008-02-04.

Vägverket har tagit upp Österleden igen under beteckning Förstudie Östlig förbindelse. De har bett kommunerna om svar. Nacka miljövårdsråd har avgivit synpunkter, 2007-01-10.

Man vill åter försöka att bygga bostäder i Skuruparken trots att detta stoppas för några år sedan av en bred lokal opinion. Nacka miljövårdsråd har skrivit till kommunen angående en förstudie och föreslagit att Skuruparken blir naturreservat, 2005-09-15.

NCC Road AB vill anlägga bergtäkt och stenkross vid Kil på gränsen mellan Nacka och Värmdö. Länsstyrelsen har skickat remiss. Det finns en stark lokal opinion mot förslaget i området kring Insjön. Nackapolitikerna verkar vara emot förslaget, 2004-09-15.

Länsstyrelsen föreslår att betydligt större områden än idag runt Stockholm ska bli naturreservat, 2003-09-01.

Utvecklingsområden i Boo, Omfattar 2500 fastigheter i norra och södra Boo, de flesta med enskilda VA-anläggningar, 2000-09-01.


Här hittar du länkar till andra miljösidor.

Policyprogram för Nacka Miljövårdsråd.

Här kan du se vilka som efter årsmötet 2016 är Styrelseledamöter etc.

Äldre webbmateral, se även Remissvar.

Stadgar för Nacka Miljövårdsråd.

Vill du stödja Nacka Miljövårdsråd genom att bli medlem? I så fall för 2015 respektive 2016 betala in på pg 498052-0, 125 kr för enskild medlem eller hellre 200 kr för familj, meddela då en lista på alla namn, för föreningar och företag är medlemsavgiften 250 kr/år.


Senast ändrad av Jan Åman 2017-01-13