Introduktion till remissen:
Detaljplan för Skepparstigen 7, Baggensudden.

På villatomten Skepparstigen 7 (Baggensudden 17:6) vill man ha en detaljplan som tillåter redan uppförda komplementbyggnader som är för stora, för höga och ligger för nära tomtgräns.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och till 2022-05-05 i Nacka Stadshus men inte på något bibliotek

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2020/54, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2022-05-05.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antog planen, 2022-09-21.

Detaljplanen vann laga kraft, 2022-10-19.

Kommunens handläggare är projektledare är planarkitekt Emilie Greiff, 7187940.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-10-26