Introduktion till remissen:
Sångfågelvägen m.fl. vägar inom Riset (område B)

Man vill 2021 införa en bestämmelse som reglerar att högst två bostadslägenheter får inrymmas per huvudbyggnad. För de fastigheter som redan har en byggnad eller ett bygglov med fler än två bostadslägenheter införs istället en begränsning om att högst fyra bostadslägenheter får inrymmas per huvudbyggnad.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2022-01-21 i Nacka stadshus och på biblioteket i Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, MSN 2021/82, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2022-01-21.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2022-01-21.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt att anta detaljplanen, 2022-09-21.

Detaljplaneändringen vann laga kraft, 2022-10-19.

Kommunens handläggare är planarkitekt Tim Kahlbom, 070-4319644.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-10-28