Introduktion till remissen:
Detaljplan för Galärvägen.

Området omfattar ett antal vägar norr och öster om Boo idrottsplats.

Kommunen vill ta över ansvaret för vägarna och rusta upp dem.

Området ingår i programet för sydöstra Boo.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett samrådsmöte i form av ett öppet hus i Boo gårds skolas matsal 26 november 2018 kl.17.00-20.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2018-12-20 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2013/660-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-12-20. Nacka Miljövårdsråd fick respit till 2019-01-07.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2019-01-07.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2020-12-08 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på granskningssförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2013/600-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-12-08.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen, 2021-06-14.

Kommunens handläggare är planarkitekt Erik Isacsson, 08-4125231 och planarkitekt Felicia Liabäck Löwstett 08-7187936.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-06-22