Introduktion till remissen:
Detaljplan för Mjölkudden och Gustavsviks gård.

Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp, rusta upp vägarna och förtäta för att göra ett område ursprungligen tänkt för fritidshus till permanent boende. Man vill anlägga promenad utefter en del av stranden.

Området ingår i programet för sydöstra Boo.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett öppet hus i rum Björknäs i Nacka stadshus 24 oktober (för södra området) och 26 oktober (för norra området) 2016 kl 17:30-19:00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2016-11-30 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/94-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-11-30.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 30 november 2016 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2016-11-30.

Kommunens handläggare är planarkitekt Terese Karlqvist, 7189479 och projektledare Lena Hall 58891956.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-11-30