Introduktion till remissen:
Detaljplan för Nya gatan, Elverkshuset

Man vill bygga bygga två stadskvarter där Elverket och en däckfirma legat, öster om Järla skola.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-04-12 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls måndag 3 april 2017 17:00-19:00 i utställningshallen i Nacka stadshus.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/399-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-04-12.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2017-04-12.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2017-11-16 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/399-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-11-16.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 16 november 2017 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2017-11-16.

Kommunens handläggare är planarkitekt Jerk Allvar, och planarkitekt Torbjörn Blomgren.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-11-16