Introduktion till remissen:
Detaljplan för Ormingehus

Man vill bygga ett antal bostadshus, parkeringshus och ett 17-våningshus centralt i Orminge. Parkeringshus och parkering i markplan samt natur i norra delen av Orminges centrala delar försvinner och ersätts med slutna kvarter.

Ormingehus ingår i planprogrammet för Orminge centrum.

Samrådsförslaget till detaljplan för Sarvträsk och Ormingehus finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-07-02 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Under samrådsskedet ingick även området Sarvträsk i en detaljplan gemensam för Sarvträsk och Ormingehus.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 12 juni 2018 17:30-19:30 i Meeting point Nacka, Betsövägen 2B (entré mot Röda torget).

Synpunkter på samrådsförslaget till detaljplan skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/558, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-07-02.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget om Sarvträsk och Ormingehus, 2018-07-02.

Det nu aktuella granskningsförslaget för Ormingehus finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2019-01-28 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2018/87, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2019-01-28.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 28 januari 2019 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2019-01-28.

Kommunens handläggare är planarkitekt Saba Carelli, 010-6156682 och projektledare Amanda Sterner Nordin 08-7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-01-28