Introduktion till remissen:
Detaljplan för Ryssbergen

Man vill bebygga den mer lättillgängliga delen av Ryssbergen, "Stockholms närmaste urskog". Hit vill man flytta ett bilförsäljningsföretag och bygga bostäder, bl. a. ett antal höga hus som kommer att synas från Sockholms inlopp.

Området har mycket höga naturvärden med bl.a. gamla tallar i 400-årsåldern och är hemvist för ett flertal ovanliga djurarter.

Digital namninsamling: Rädda Ryssbergen, en unik urkog i Nacka stad!

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-08-27 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 20 juni 2018 17:30-19:30 i Nacka stadshus, lokal "Björknäs".

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/97-214 Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-08-27.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 27 september 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2018-08-27.

Länsstyrelsens remissvar om Ryssbergen, 2018-09-06.

Kommunens handläggare är planarkitekt Torkel Lindgren, 08-7189444 till 30 juni 2018 och därefter till planarkitekt Monika Stenberg.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-10-31