Introduktion till remissen:
Detaljplan för Fågelstigen.

Sommarstugeområdet Fågelstigen i Lännersta föreslås få kommunalt vatten och avlopp och i samband med detta en övergång från fritidsbebyggelse till permanentbebyggelse. Här föreslås att vissa tomter kan delas i två tomter, att det byggs kontor på flera platser längs motorvägen och flerbostadshus på vissa platser.

Ett samrådsmåte i form av ett öppet hus hölls i Nacka Stadshus, Granitvägen 15, 12 mars 2019 17.30 - 19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-04-05 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2018/683, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2019-04-05.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2019-04-05.

Kommunens handläggare är projektledare Eva Olsson, 08-7188000 och planarkitekt Emilie Larsen, 7189766.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-04-04