Introduktion till remissen:
Detaljplan för Skönviksvägens verksamhetsområde

Man vill bygga en stor transformatorstation på södra sidan av Sicklaberget i direkt anslutning till Nyckelvikens naturreservat, en ny brandstation norr om Värmdöleden och sättta in en rondell i Saltsjöbadsleden för att ansluta trafik mot Jarlaberg. Den flitigt trafikerade gång- och cykelvägen från Skvaltan mot Jarlaberg och Nyckelviken ersätts med en mycket längre serpentinväg.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-06-01 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 15 maj 2018 17:30-19:30 i Nacka stadshus.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/98-214 Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-06-01.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2018-06-01.

Kommunens handläggare är planarkitekt Jakob Pontén, 010-4523014 och projektledare Maria Jansson.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-06-04