Introduktion till remissen:
Detaljplan för för Pylonen, Orminge 60:1.

Man vill bygga ett anbtal flerbostadshus mellan Orminge och Skarpövägen söder om Myrsjön. Området har varit naturmark med en kraftledning som ska tas bort.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2020-09-30 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett digitalt samrådsmöte hölls 8 september 2020 kl. 17:00-18:30.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, KFKS 2018/244, 131 81 Nacka senast 2020-09-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2020-09-30.

Kommunens handläggare är planarkitekt Viktor Wallström, 08-7188089.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-01-20