Introduktion till remissen:
Detaljplan för Odlingsvägen 14.

På villatomten Odlingssvägen 14 (Älta 16:28) vill man uppföra ännu en bostad.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2020-08-31 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2919/149, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-08-31.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2020-08-31.

Granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2020-11-24 i Nacka stadshus men inte på något bibliotek.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2919/149, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-11-24.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antog planen, 2021-01-27.

Detaljplanen vann laga kraft 2021-02-24.

Kommunens handläggare är projektledare är planarkitekt Kristina Källqvist, 7189269.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-03-06