Introduktion till remissen:
Detaljplan och järnvägsplan för Fisksätra station

Man vill rusta upp Saltsjöbanan och bygga mötesspår vid Fisksätra station för att möjliggöra 12-minuterstrafik. Fisksätravägen smalnas av vid stationen.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett öppet hus i Fisksätra bibliotek tisdagen den 24 mars 2015 17.00-20.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2015-04-13 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Fisksätra.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/900-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-04-13.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2015-04-13.

Trafikförvaltningen, Region Stockholm, har upprättat en järnvägsplan för mötesstation vid Fisksätra station.

Järnvägsplanen finns tillgänglig här på Region Stockholms webbsidor och finns till 2019-09-11 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Fisksätra, Nacka stadshus samt på Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, Stockholm.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls onsdag 28 augusti 2019 kl. 15.00-18.00 i Fisksätra bibliotek.

Synpunkter på förslaget till järnvägsplan skulle vara vara inne till registrator.tf@sll.se eller Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Att: Tomas Ramstedt, 105 73 Stockholm senast 2019-09-11, märk svaret med "TN2019-0722".

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 11 september 2019 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2019-09-11.

Kommunens handläggare är planarkitekt Thomas Magnusson 7189359.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-09-11