Introduktion till remissen:
Detaljplan för Nybackakvarteret i Orminge

Man vill bygga 14 punkthus, upp till 7 våningar, i kvarteret närmast väster om Orminge centrum, det planeras för 222 bostadsrätter och 109 hyresrätter. Vidare platser för ca 200 bilar och 514 cyklar.

Nybackakvateret ingår i planprogrammet för Orminge centrum

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-05-09 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 27 april 2017 18:00-20:00 i Nacka stadshus.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2015/755-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-05-09.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2017-05-09.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-11-20 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2015/755-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-11-20.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 20 november 2017 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2017-11-20.

Kommunens handläggare är planarkitekt Tord Runnäs, 08-7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-11-20