Introduktion till remissen:
Detaljplan för området kring Dalvägen-Gustaviviksvägen i sydöstra Boo

Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp, rusta upp vägarna och förtäta för att göra ett område ursprungligen tänkt för fritidshus till permanent boende.

Området ingår i programet för sydöstra Boo.

Detaljplaneförslaget presenterades i form av ett öppet hus i Boo gårds skolas matsal måndag 15 juni 2015 18.00-21.30. Kommunens tjänstemän och representanter för Gustavsviks fastighetsförening deltar.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2015-08-31 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2011/225-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-08-31.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 31 augusti 2015 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2015-08-31.

Kommunens handläggare är Anna Dolk, 7188024 och Kristina Källqvist, 7189269.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-19