Introduktion till remissen:
Detaljplan för Järla station norr.

Man vill bygga ca 400 bostäder samt verksamhetslokaler norr om Värmdövägen vid Järla station runt uppgången från tunnelbanestation Järla.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett samrådsmöte i form av ett öppet hus i Nacka stadshus den 6 februari 2020 kl. 16.30-19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2020-02-19 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Vid behandlingen i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslogs bl a varierad bebyggelse och höjdmässtigt anpassas till befintlig bebyggelse i Bitteberg samt en gångtunnel under Värmdövägen.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2016/888, 131 81 Nacka senast 2020-02-19.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2021-10-19 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Kommunen glömde meddela remissinstanser Nacka Miljövårdsråd när man sände förslaget till granskning 2021-09-21, detta upptäcktes 2021-10-08.

Synpunkter på granskningsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2016/888, 131 81 Nacka senast 2021-10-19.

Kommunens handläggare är planarkitekt Anna Hall 08-7187973 och projektledare Sandra Henze 08-7180000.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-10-08