Introduktion till remissen:
Dagvattentunnel under Finnberget och Henriksdalsberget ("Nya Östbergatunneln")

Här finns förslaget till dagvattentunnel.

I maj 2019 inbjuder Stockholm vatten och avfall till samråd om en tunnel för dagvatten från Sicklaverket (under Hammarbybacken) via Henriksdalsberget till Finnboda där vattnet släpps ut i Strömmen.

Ett samrådsmöte hölls måndag 13 maj 2019 kl 16.00-21.00 i GlashusEtt, Lugnets allé 39. Presentation av projektet skedde vid två tillfällen, kl 16.00 och 19.00.

Synpunkter på förslaget skulle vara inne senast 24 maj 2019 til till registraturet@svoa.se eller Stockholm Vatten och Avfall AB, 106 36 Stockholm, och ska märkas med diarienummer 18MB1337.

Nacka Miljövårdsråds yttrande till Stockholm Vatten och Avfall om dagvattentunneln. 2019-05-24.

Förslaget till Detaljplan för dagvattentunneln finns här på Nackas webb samt till 2021-05-04 på Nacka stadshus och Tekniska Nämndhuset, Flemingatan 4, Stockholm men inte på något bibliotek.

Stockholm stads detaljplaneärende, Dp 2020-03032.

Synpunkter på planförslaget skulle in senast 2021-05-04 till egistrator.plan@nacka.se skriv MSN 2020/65 i ämnesraden samt senast 2021-05-03 till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se .

Nacka Miljövårdsråds samrådsyttrande över detaljplaneförslagen, 2021-05-03.

Stockholm stads detaljplan är på granskning, Dp 2020-03032, svar senast 2021-11-09.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-10-13