Introduktion till ärendet:
Frentabs expansion i Kovik, Velamsund

Frentab vill spräga bort stora bergmassor i naturområde vid Kovik i Velamsund. De vill ta områden i Velamsund 1:1 och Knarrnäs 1:1 i anspråk.

Frentab har tidigare begärt att få mellanlagra bergmassor i en del av området.

Sprängning lastning kommer att medföra buller i Velamsunds naturreservat.

Frentab har tidigare velat lagra bergmassor i området.

Förslaget finns här nedan på Nacka Miljövårdsråds webb, såvitt känt inte på annan plats på webben.

Följebrev från WSP som handlägger ansökan om Frentabs expansion.

Samrådsunderlag för ansökan om Frentabs expansion i Kovik.

Protokoll från tidigt samråd med Länsstyrelsen, Nacka och Värmdö kommuner.

Synpunkter på förslaget skulle senast 2017-06-16 ha inkommit till Anders.Bergman@wspgroup.se eller WSP Sverige AB, att: Anders Bergman, Dragarbrunnsgatan 41A, 753 20 Uppsala.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på förslaget, 2017-06-16.

I augusti 2017 meddelar Anders Bergman, WSP:

"Med anledning av de inkomna synpunkterna har Frentab bedömt det lämpligt med ett samrådsmöte under vilket information om ansökan, verksamheten och förväntade miljöpåverkan kommer att presenteras. Det kommer också finnas möjligheter att ställa frågor och lämna synpunkter.

Samrådsmötet kommer att hållas den 23 augusti 2017 kl. 18-21 i Gustavsbergsteatern, Skärgårdsvägen 7, Gustavsbergs centrum.

Varmt välkomna"

Samrådsmötet i Gustavsbergsteatern 2017-08-23 var välbesökt, ca 100 deltagare. Mest diskuterades trafiken.

Kungörelse om samråd 2017-08-08.

Bilder presnterade vid mötet 23 augusti.

Synpunkter på förslaget skall senast 2017-09-08 ha inkommit till Anders.Bergman@wspgroup.se eller WSP Sverige AB, att: Anders Bergman, Dragarbrunnsgatan 41A, 753 20 Uppsala.

Handläggare Anders Bergman kan nås på telefon 010-722 50 00.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-08-30