Introduktion till remissen:
Detaljplaneprogram för Sydöstra Boo

I området som idag omfattar ca 700 villor vill man klämma in 300 - 400 ytterligare bostäder genom att dela på tomter samt bygga radhus på vissa platser. Hela området planeras få kommunalt vatten och avlopp.

På Bootippen (Dalkarlsängen) föreslås industrier och annan verksamhet samt skola och daghem.

Inget större grönområde finns i eller i närheten om området, den största idag obebyggda delen av sydöstra Boo är Bootippen (Dalkarlsängen).

Information och öppet hus ordnades i Boo Gårds skola, Boovägen 4 med öppet hus 18.30-20.30 och information 19.00-19.30 den 31 mars, 4 april och 5 april 2011.

Programförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men har tagits bort och fanns till 2011-04-27 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på prgramförslaget skulle vara vara inne senast senast 2011-04-27 till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2009/271 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på programförslaget, 2011-04-27.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 27 april 2011 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Det beslutade programförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor

Detaljplanereringen har delats upp på flera delar, se

Detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen.

Detaljplan för Boo gårds skola och idrottsplats.

Detaljplan för Mjölkudden-Gustavsviks gård.

Kommunens Handläggare är Angela Jonasson, 7189445

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-19