Introduktion till remissen:
Tennishall vid Ektorpsvägen

Man vill bygga en tennishall med sex tennisbanor, banor för paddletennis, café och ett stort antal parkeringsplatser i en entré till Nyckelvikens naturreservat.

Standardförfarande

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2016-11-30 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/94-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-11-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2016-11-30.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-01-15 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/94-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-01-15.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 15 januari 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2018-01-15.

Kommunen försöker nu klämma in ytterligare två ishallar på platsen och har döpt om projektet till Idrottshallar vid Ektorpsvägen, 2019-12-10.

Kommunens handläggare är planarkitekt Anna Ellare och projektledare Therese Rosberg.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-09