Introduktion till remissen:
Idrottshallar vid Ektorpsvägen

Man vill bygga en tennishall med sex tennisbanor, banor för paddletennis, café och ett stort antal parkeringsplatser och nu även två ishallar i en entré till Nyckelvikens naturreservat. Området har höga naturvärden.

Standardförfarande

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2016-11-30 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/94-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-11-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2016-11-30.

Första granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-01-15 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på första granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/94-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-01-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på första granskningsförslaget, 2018-01-15.

Kommunen försöker nu klämma in ytterligare två ishallar på platsen och har döpt om projektet från Tennishall vid Ektorpsvägen till Idrottshallar vid Ektorpsvägen, 2019-12-10.

Andra granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2020-10-02 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Digitalt samrådsmöte onsdag 16 september 2020 17:30-19:00.

Synpunkter på andra granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2019/1136, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2020-10-02.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 2 oktober 2020 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på andra granskningsförslaget, 2020-10-02.

Kommunens handläggare är planarkitekt Anna Ellare och projektledare Therese Rosberg.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-10-02