Introduktion till remissen:
Detaljplan för Älta centrumkvarter

Man vill riva nuvarande centrum och kulturknut samt bygga nya bostadshus med ca 950 bostäder och affärslokaler. Livsmedelsaffär där nu ett flervångings parkeringsdäck ligger närmare Ältavägen.

Förslaget har föregåtts av ett planprogram.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-01-15 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Älta.

Ett öppet hus om samrådsförslaget hölls i Älta centrum den 7 december 2017 kl 17.30-19.30.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-01-15, ange KFKS 2016/440.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2018-01-15.

I november 2019 presenteras ett granskningsförslag för Ältas centrumkvarter.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2020-01-16 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Älta.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus om granskningsförslaget hölls i Älta centrum den 10 december 2019 kl 17.30-19.00.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten, 131 81 Nacka senast 2020-01-16, ange KFKS 2016/440.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 16 januari 2020 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående granskningsförslaget, 2020-01-16.

Kommunens handläggare är planarkitekt Magnus Bohman, 08-7188097, och projektledate Gustef Davidsson, stadsbyggnadsservice 08-7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-16