Nacka Miljövårdsråd

Verksamhetsberättelse för år 2002.

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.aman.pp.se/nmr/nmrv2002.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelsemöten.

Under 2002 har styrelsen haft 11 sammanträden (8/1, 4/2, 4/3, 15/4, 14/5, 19/6, 13/8, 2/9, 2/10, 4/11 och 2/12).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Birgit Sundin
Carin Brand
Ingrid Eckerman
Gunilla Holmlund
Björn Strehlenert
Styrelsesuppleanter Mikael Borgh
Maud Nilsson
Vilhelm Herlin
Tuva Wretblad
Revisorer Sten Hjalmarsson
Gabriel Isoz
Revisorssuppleanter    Fabian Edelstam
Karl Siik
Valberedning Rolf Löfström
Bengt Miöen

Remissvar/yttranden

Nacka miljövårdsråd har under 2002 avgivit remissvar i följande frågor:

Nacka miljövårdsråd har under 2002 avgivit yttranden/skrivelser i följande frågor:

Aktiviteter

Flera representanter för Miljövårdsrådet deltog i Arkitektföreningens möte om planeringen i Nacka 14/2 i Expo. Det framkom att i Nacka har kommunen, till skillnad mot fallet i Stockholm, gjort en begränsad egen planering och väntat på förslag från byggherrar eller markägare.

En representant för miljövårdsrådet deltog i rikskonferensen "Avlopp och Kretslopp", Linköping, 18-19 mars 2002.

Man har föreslagit en väg för busstrafik rakt igenom naturreservat Velamsund, ännu ej utsänt på remiss eller utställt. Flera ledamöter deltog dels i ett möte för föreningsfolk i Nämndhuset 10/4 och dels i det av Boo Områdesnämnd kallade offentliga mötet i Björknässkolan 23/10.

En ledamot deltog i ett möte 18/9 i Årsta folkets hus i samband med att Markägaren, Stockholms kommun, och Nacka kommun nu planerar för bildande av naturvårdsområde "Nackareservatet", ett reservat som även omfattar en del kantremsor som ligger i Stockholms kommun.

Flera representanter för Miljövårdsrådet deltog i det av NCC 25/11 i Tollare Folkhögskola ordnade samrådsmötet angående de kvicksilverförgiftade fiberresterna från Tollare pappersbruk som ligger på botten av Lännerstasundet. De ansöker hos miljödomstolen om att lägga en matta ("geonät") över fiberbankarna närmast stranden med i övrigt låta dem ligga. Syftet är att därefter bebygga stor del av grönområdet vid Tollare.

Miljövårdsrådet har varit representerat vid debatter om trängselavgifter ordnade av riksdagen 20/11 med Lars Ångström (mp) och Jan Björklund (fp) samt ordnad av Motormännens riksförbund på Centralen 27/11. Enligt experterna är trängselavgifterna det enda som avlastar innerstaden.

En representant för miljövårdsrådet deltog i 5/12 i den av KSF Sthlms län och Landstingets Region- och trafikkontor anordnade seminariet "Bättre vatten och avlopp i Stockholms län? Pågående utredningar".

Vi har skrivit under en skrivelse Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet om felplacerade idrottsanläggningar vid Hammarbybacken. I skrivelsen föreslår man en idrottsanläggning i Lugnet.

Miljövårdsrådet har efter förslag från Lennart Siik i Kommittén för Storstockholms Sydöstra Friluftsområdens bevarande (KSSF) i ett brev stött Johan af Petersens, Erstavik, överklagande av Tyresös beslut att bebygga Slumnäs udde.

Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd

SMTR, Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd, består av ett 20-tal miljöföreningar i Stockholmsområdet. Representanter från miljövårdsrådet har deltagit i flertalet av SMTRs möten.

Miljövårdsnytt

Under 2002 har ett nummer av miljövårdsnytt utkommit.

Hemsida

Nacka miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.aman.pp.se/nmr/. Där finns de flesta av miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av miljövårdsnytt som utkommit sedan 2000 finns i huvudsak att tillgå där.

Under 2002 har fem nyhetsbrev om pågånde remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress för föreningen. Breven hänvisar till mer detaljerad information på hemsidan.

Årsmötet

Årsmötet hölls den 21 mars 2002 i Boo kommunalhus. Före årsmötesförhandlingarna inledde Carl-Cedric Coulianos en diskussion om: Vart tog miljöfrågorna vägen?

På styrelsens uppdrag

Jan Åman
ordförande