Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sicklaön 40:14, handelsträdgård vid Vattenverksvägen, Hortus

Man vill anlägga en ny Hortus handelsträdgård i grönområdet vid Långsjöns västspets (Vattenverksvägen). Den är tänkt att ersätta den nuvarande, söder om Värmdövägen vid Lillängen, eftersom man planerar att bygga bostäder på denna plats.

Vid den tidigare behandlingen i Områdesnämnden Sicklaön 2002-04-11 avstyrkte Bengt Eriksson (kd) och Titti Sylvia Adlercreutz (fp) förslaget.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2002-08-30.

Det nya utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt finns till 2002-12-20 i Nämndhuset och i biblioteken i Finntorp och Forum.

Vid behandlingen i Områdesnämnden Sicklaön 2002-10-22 avstyrkte Klas Eriksson (mp) och Bengt Eriksson (kd) förslaget. Klas Erikssom lämnade en lång reservation där han instämmer i den kritik som tidigare framförts av Nacka Miljövårdsråd och Naturskyddsföreningen i Nacka.

Området avsett som naturområde på den i oktober 2002 beslutade översiksplanen för Nacka.

Yttranden över utställningsversionen skulle vara vara inne senast 2002-12-20.

Nacka miljövårdsråds yttrande över utställningsversionen, 2002-12-20.

Kommunen har trots omfattande kritik beslutat i enlighet med förslaget. Närboende har samlat mer är 1000 namnunderskrifter på protetstlistor och överklagat beslutet. Långsjöskogen är avsett som naturområde på den i oktober 2002 beslutade översiksplanen för Nacka.

Kommunens handläggare är Magnus Bäckström, 7189405.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-10-15