Information om remissen:
Detaljplan för Sicklaön 172:1, ''Shurgard'', Skvaltan

Shurgard Storage Center Sweden AB vill uppföra en stor staketomgärdad lagerlokal för att hyra ut i delar på kort sikt till företagare och privatpersoner (vilket leder till omfattande trafik dit). Den ska ligga mellan Per Hallströms väg och Saltsjöbadsleden, norr om höghusen på Per Hallströms väg. I gällande översiktsplan är området markerat som grönt friområde.

Nacka Miljövårdsråds svar på programförslaget från 2001-04-27.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens internetsidor och fanns tillgängligt i nämndhuset och i biblioteken i Forum och Finntorp till 18 mars 2002.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2002-03-18.

Under samrådstiden inkom en protestskrivelse undertecknad av ett stort antal boende på Per Hallströms väg.

I juni 2002 kom ett första utställningsförslag som efter att en del av utställningstiden gått fanns tillgängligt på kommunens internetsidor och till 2 juli 2002 fanns tillgängligt i Nämndhuset och biblioteken i Forum och Finntorp.

Nacka miljövårdsråds yttrande över det först utställda förslaget, 2002-07-02.

Den 22 oktober 2002 beslöt områdesnämnden Sicklaön att avbryta planarbetet, d v s den planerade lagerbyggnaden blir inte av på föreslagen plats med detta utförande. Under våren 2003 överväger man att ta upp förslaget på nytt, nu med angöring från norr men avsår detta.

Under våren 2004 beslöt områdesnämnden Sicklaön att återuppliva förslaget om lagerbyggnad för Shurgard, nu med byggnaden delvis insprängd i berget närmare Saltsjöbadsleden.

Det nya reviderade utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens internetsidor och i nämndhuset och på biblioteket i Forum till 7 maj 2004.

Synpunkter på förslaget skulle vara Områdesnämnden Sicklaön, Stadsbyggnad Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka tillhanda senast den 7 maj 2004.

Nacka miljövårdsråds yttrande över det på nytt utställda förslaget, 2004-05-07.

Kommunens handläggare är Micaela Lavonius, tel. 7189269.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-10-08