Introduktion till remissen:
Program för detaljplaner, Finntorp

En fördjupad översiktsplan för Finntorp med omgivningar.

Man vill flytta järnvägsstationer, bygga nya vägar och massor med kontor i höghus i "Sofieberg" (f.d. Esseltes tryckeri). Vidare vill man bygga på Tallidens skolas gård, på höjden öster om Blomstervägen, väster om pastorsexpeditionen, vid Järla station och på andra ställen.

Förslaget Finntorps framtid (fördjupad översiktsplan) fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03--01 samt fanns till 2002-11-22 i Nämndhuset och i biblioteken i Finntorp och Forum.

Remissvar på denna första version skulle vara vara inne senast 2002-11-22.

Nacka miljövårdsråds remissvar angående Finntorps framtid, fördjupad översiktsplan, 2002-11-22.

Det nu aktuella Förslaget Program för Detaljplaner, Finntorp, fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 samt fanns till 2005-06-13 i Nämndhuset. Det är oklart om den även kan ha funnits på biblioteket i Forum. En reviderad version av förslaget finns här.

Det hölls en informations- och diskussionskväll onsdagen den 27 april 2005 i stadshusets nya sammanträdesrum, Erstavik. Efter den kritik som framkom där bestämdes att remisstiden förlängdes från planerade 2005-05-02 till 2005-06-13.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne till Stadsbyggnad, Planenheten, Angela Jonasson, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2005-06-13.

Nacka miljövårdsråds synpunkter på programförslaget för Finntorpsområdet, 2005-06-13. (pdf-format)

Kommunens handläggare är Angela Jonasson, 7189445 (2002 var Guldbrand Skjönberg, 7189380 handläggare).

Senast ändrad av Jan Åman 2014-01-17