Information till förslaget:
Detaljplan för fastigheten Orminge 61:1 m.fl., livsmedelshall.

Livsmedelsföretaget LIDL vill bygga en livsmedelshall strax öster om Boo kommunalhus, vid Värmdövägens norra sida. Hallen skulle alltså bli en konkurent till närbelägna Orminge centrum.

Av outgrundlig anledeling försöte man 2002 få igenom förslaget med ett så kallat enkelt planförfarande, en åtgärd som bara är tillåten om under förutsättning att förslaget "är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och är förenligt med översiktsplanen", vilket ju uppenberligen inte är fallet. Förenklat planförfarande innebär att allmänhetens möjlighet att påverka beslutsprocessen är kraftigt beskuren, förslaget skickas inte på remiss och ställs inte ut.

Det gamla förslaget enligt enkelt planförfarande finns tillgängligt på kommunens webbsidor och bör väl ha funnits i Nämndhuset men ställdes inte ut i biblioteken.

Remissvar på det enkla planförfarandet skulle vara vara inne senast 2002-09-10.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förslaget enligt enkelt planförfarande för livsmedelhallen i Orminge, 2002-09-10.

Områdesnämnden avstod först från att ta beslut om planen p g a den dåliga trafiklösningen men den 4 december 2002 tog man ändå beslut om detaljplanen och gav samtidigt byggnadstillstånd. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen och till regeringen.

Regeringingen beslöt i oktober 2004 att upphäva beslutet eftersom det felaktigt tagtis med enkelt planförfarande. Nu kommer förslaget att behandlas med normalt planförfarande.

Vid behandlingen av förslaget i Områdesnämnden Boo 2004-11-10 reserverade sig (mp), (v) och (s)-gruppen. Bo Ericson (mp) skriver i sin reservation bl a: "Förslaget att sprida ut Orminge centrum är helt idiotiskt.", (s) skriver om trafikproblemen och närheten till planerat äldreboende.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2005-01-17 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget för livsmedelhallen i Orminge, 2005-01-17.

Vid behandlingen i ON Boo 2005-04-13 yrkade (s) och (v) avslag på förslaget och reserverade sig med motiveringar om att läget är felplacerat i förhållande dels till Orminge centrum och del i förhållande till det planerade äldreboendet i och omkring Boo kommunalhus.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och och fanns till 2005-05-31 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2005-05-31.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2005-05-31.

Kommunens handläggare är Anna Mattsson, 7189479.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-17