Information om remissen:
Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg.

1999 upprättade kommunen på begäran av Grävlingsbergs fastighetsägare ett förslag med utbyggnader av anläggnigar vid Grävlingsberg samt avstyckning av ett antal villatomter. Många närboende, bla i form av Kummelnäs-Vikingshills vänner, gillade inte odelat förslaget, bl a skulle de föreslagna villorna på Drottningvägens och Risvägens norra sidor att förändra området karaktär. Detta förslag stoppades.

Läs Nacka Miljövårdsråds remissivar beträffande Grävlingsberg, oktober 1999.

2002 kom man med ett samrådsförslag som bl a syftar till att dra in kommunalt vatten och avlopp i detta kulturhistoriskt intressanta område i syfte att förvandla det till ett område för permanentboende. När detta förslag behandlades in Områdesnämnden Boo 15 maj 2002 reserverade sig Dan Johansson (v) och Bo Ericson (mp). Remissvar på detta samrådsförslag skulle vara vara inne senast 2002-09-16.

Nacka Miljövårdsråds remissivar på 2002 års samrådsförslag beträffande detaljplan för del av Kummelnäs, område Söder Grävlingsberg och Grävlingsberg, 2002-09-16.

2003 upprättades ett utställningsförslag tillgängligt på kommunens webbsidor, samt finns till 7 november 2003 i Nämndhuset samt på biblioteken i Forum och Orminge.

I förslaget finns två alternativ, A med kommunalt huvudmannaskap för vägar m.m. samt B med enskilt huvudmannaskap.

Vid behandlingen i Områdesnämnden Boo 9 september 2003 yrkade Nils Ruus (s) på återremiss för bearbetning där alternativ B utgår och att en fördelning av kostnaderna för upprustningen av Kummelnäsvägen görs inom den aktuella detaljplanen. Även Dan Johansson (v), Bo Eriksson (mp) och Henrik Sunström (mp) röstade för detta förslag. Ruus inkom med en lång reservation angående gång- och cykelbanor på Kummelnäsvägen. Vid justeringen av protokollet vägrade Ruus att justera den sida där Susan Fogelström (m) gjort en anteckning till protokollet. Protokollet finns här (Word doc-format)

Remissvar på utställningförslaget skulle vara vara inne senast 2003-11-07.

I mars 2013 föreslås en ändring av planbestämmelserna. Det avser främst ändrad tolkning av vad som är enplans respektive tvåplansvillor med nya maximala storlekar för dessa.

Synpunkter på ändringsförslaget skulle vara inne till Miljö- och stadsbyggnadsnänmden, KFKS 2010/40-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2013-04-30.

Kommunens handläggare är Jerk Allvar 7189381. (Handläggare 1999-2003 var Per Jerling 7189478 och Angela Johansson 7189445.)

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-16