Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Lännersta "Soldatvägen, Blåmesvägen, Grönfinksvägen m.fl."

Man vill tvångsansluta samtliga fastigheter till kommunalt vatten och avlopp i syfte att förvandla området från sportstugeområde till område för permanentboende. En väg för access till delar av området genom ett närliggande grönområde föreslås. Denna väg passerar intill Kocktorpssjöns södra strand där många brukar bada.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2002-08-30.

Utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor (under namnet Område S) samt fanns till 2003-02-10 i Nämndhuset och på biblioteken i Orminge och Forum.

Remissvar skulle vara vara inne till kommunen senast 2003-02-10.

Nacka miljövårdsråds yttrande över det utställda förslaget, 2003-02-10.

Nacka miljövårdsråds överklagande till Länsstyrelsen av kommunfullmäktiges beslut, 2004-01-12.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-10-15