Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Kil 1:1, Waldorfskola.

Man vill anlägga en Waldorfskola på en naturskön äng norr om Värmdövägen i anslutning till den plats där Velamsundsvägen tar av.

Skolan flyttas från nuvarande tillfälliga lokaler i Velamsund. Utbyggnaden av den nya skolan sker i etapper. En fotbollsplan läggs på andra sidan Velamsundsvägen. I nära anslutning till skoltomten går en huvudkraftledning.

Vid behandlingen i Områdesnämnden Boo 2002-06-05 reserverade sig Bo Ericson (mp) mot förslaget.

Läs Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsversionen, 2002-08-19, layouten kan avvika något från det insända svaret.

Alla inkomna remissvar på samrådsversionen har 2002-09-23 sammanställts i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig på Internet i Word doc-format.

Av särskilt intresse bland remissvaren är att notera att den organisation som önskat skolan, Nacka-Värmdö Waldorfskoleförening inte länge är intresserade av denna tomt på grund av den huvudkraftledning som går alldeles förbi kanten på skoltomten. De önskar istället hitta en annan tomt i trakten.

Trots detta behandlade i Områdesnämnden Boo 2002-10-09 det gällande förslaget och beslutade med röstsiffrorna 7 mot 5 att ställa ut planförslaget. För detta röstade (m) 4 röster, (fp) 2 röster och (kd) 1 röst. Mot röstade (s) 3 röster, (mp) 1 röst och (v) 1 röst. Reservation från Bo Ericsson (mp) och protokollsanteckning från (s), protokollet med allt detta finns på Internet i Word doc-format.

Utställningsversionen av förslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor samt fanns till 2002-11-22 i Nämndhuset och i biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på utställningsversionen skulle vara vara inne senast 2002-11-22.

Läs Nacka Miljövårdsråds remissvar på utställningsversionen, november 2002, layouten kan avvika något från det insända svaret.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2011-01-07