Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Sicklaön 40:14, Vattenverksvägen.

Strax norr om föreslagna nya Hortus vid Vattenverksvägen vill man nu med enkelt planförfarande bygga bostadshus för handikappade i grönområdet runt Långsjön, det ursprungliga förslaget hade svarstid till 2002-10-18.

Man använder här så kallat enkelt planförfarande, en åtgärd som bara är tillåten om under förutsättning att förslaget "är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och är förenligt med översiktsplanen". Förenklat planförfarande innebär att allmänhetens möjlighet att påverka beslutsprocessen är kraftigt beskuren, förslaget skickas inte på remiss och ställs inte ut.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på det ursprungliga förslaget angående bostäder på del av fastigheten Sicklaön 40:14 vid Vattenverksvägen, 2002-10-18.

I februari 2003 kom ett reviderat samrådsförslag, för detta gäller en svarstid till 3 mars.

Vid behandlingen i Områdesnämnden Sicklaön 2002-08-27 yrkade Kaj Nyman (s) och Leif Riihinen (v) på avslag alternativt att normalt planförfarade i stället för förenklat skulle tillämpas. Bengt Eriksson (kd) instämmde i kravet på normalt planförfarande. Vidare krävde Anders Österlund (fp) att dagvattnet skall ledas till Långsjöns sedimenteringbassäng. Nämnden beslöt att revidera förslaget och att på nytt använda det förenklade planförfarandet som ger mindre möjlighet för allmänheten att framföra synpunkter på förslaget.

Det då aktuella förslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och bör väl ha funnits i Nämndhuset men inte på biblioteken.

Remissvar på det nya reviderade förslaget skulle vara inne senast 3 mars 2003 till Områdesnämnden Sicklaön.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående det reviderade förslaget till detaljplan för del av fastigheten Sicklaön 40:14 vid Vattenverksvägen, 2003-03-03.

Områdesnämnden beslöt att återingen justera förslaget, man utökade byggrätten med två meter norrut. Man bad de fyra remissinstanser som svarade senast att yttra om det återigen reviderade förslaget. Detta förslag finns tillgängligt på kommunens webbsidor och bör väl ha funnits i Nämndhuset men inte på biblioteken.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över det det återigen reviderade förslaget till detaljplan för del av fastigheten Sicklaön 40:14 vid Vattenverksvägen, 2003-04-16.

Kommunen har meddelat att de den 21 maj 2003 anslagit beslut om denna detaljplan. En oening områdesnämnd Sicklaön beslöt 13 maj att anta planen trots att Klas Ericsson (mp) med instämmande av Bengt Eriksson (kd) yrkade avslag.

Kommunens handläggare är Micaela Lavonius, 7189269.

Senast ändrad av Jan Åman 2010-01-11