Introduktion till remissen:
Program för detaljplan Tollare 1:16 m.fl. i Boo

Man vill utföra omfattande bebyggelse i Tollare, till större delen på mark som nu är grönområde. Industriområdet kring f.d. Tollare pappersbruk ingår men också större delen av berget norr därom. Man vill även bygga i anslutning till Sockenvägen men lämna kvar området närmast Tollare träsk.

Ett samrådsmöte ägde rum 26 april 2006 klockan 18.00 i Storstugan på Tollare Folkhögskola.

Programförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2006-05-29 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Kommunen har tidigare beslutat om en skola vid korsningen Sockenvägen - Hedenströms väg inom planområdet.

Ett speciellt problem är hur man ska hantera de kvicksilverhaltiga fiberbabkarna i Lännerstasundet som papperbruksverksamheten givit upphov till.

Synpunkter på programförslaget skulle inkommit skriftligen till Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka senast 2006-05-29.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående programförslaget, 2006-05-29.

Detaljplanereringen har delats upp på flera delar, se
Detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:160 m fl, delplan 1a, Tollare Träskväg.
Detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:17 m fl, Mellanbergsvägen - delplan 1b.
Detaljplan för del av Tollare 1:16 m fl, Tollare Strand - delplan 2.
Detaljplan för Tolllare 1:16 m.fl. fastigheter delplan 3 - Tollarehöjden.
Detaljplan för del av Tollare 5:1, delplan 4, Tollare Port.
Detaljplan för Tollare 2:2 samt del av Tollare 5:1, Tollareängen.

Nu aktuell presentation av projektet

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06