Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:17 m fl, Mellanbergsvägen - delplan 1b

Man vill tillåta 43 nya småhus på NCCs mark kring Mellanbergsvägen söder om Sockenvägen i Tollare. Området sträcker sig från Hedenströms väg i väster till gränsen för Lännersta i öster.

Förslaget har föregåtts av ett program för hela Tollare.

Förslaget presenterades vid ett samrådsmöte i Nacka stadshus, Granitvägen 11, sammanträdesrum Erstavik onsdagen den 9 januari 2008, kl 18.30.

Vid behandlingen i Miljö- och satadsbyggnadsnämnden 2007-12-12 gav Lennast Nilsson (fp) en lång anteckning till protokollet där han påpekar det olämpliga i att behandra Tollare i små bitar innan man tagit ställning till vilket område som ska ingå i ett planerat naturreservat.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2008-02-04 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/489 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2008-02-04.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2008-02-04.

Utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2008-06-13 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/489 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2008-06-13.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 13 juni 2008 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslagen senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2008-06-13.

Delaljplaeförslaget överklagades.

Gällande detaljplan.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-02-18