Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Tollare 1:16 m fl, Tollare Strand - delplan 2

Man vill tillåta 450 lägenheter i flerbostadshus och 60 nya småhus och affärer på marken där Tollare pappersbruk legat samt intilligande naturmark.

Detta är alltså den största delen av Tollareplanen (ett par mindre delar kommer senare). Här finns kvicksilverförgiftade bottensediment, ingrepp i bevaransvärd natur och fråga om bro till Mårtens holme utöver alla frågor som gäller för nybyggnad av ett nytt samhälle.

Förslaget har föregåtts av ett program för hela Tollare.

Ett samrådsmöte ägde rum i Nacka stadshus, Granitvägen 11, sammanträdesrum Erstavik måndagen den 14 december 2009, kl 18.30.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2010-01-11 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Vid samrådsmötet 2009-12-14 överlämnade Nacka Miljövårdsråd tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvännen en skrivelse med begäran om att få förlängd remisstid till 2010-02-15. Vi föreningar som bett om detta beviljades denna förlängning av remisstiden 2009-12-16.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/490 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-01-11.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2010-02-15.

Utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2010-06-30 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/490 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-06-30.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2010-06-30.

Nu aktuell presentation av detaljplanen

Kommunens handläggare är Linnéa Olofsson, 7189479.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-05