Introduktion till remissen:
Detaljplan för Tolllare 1:16 m.fl. fastigheter delplan 3 - Tollarehöjden

Man vill tillåta drygt 100 bostäder i flerbostadshus, 50 för äldrevårdsboende och ca 80 villor på Tollarehöjden där tidigare Godtemplarbyn låg och på det vackra tallbevuxna naturområdet öster därom.

Förslaget har föregåtts av ett program för hela Tollare.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2010-08-13 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett samrådsmöte hölls måndagen den 14 juni 2010 kl 18-20 i Tollare folkhögskola sal 3.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/491 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-08-13. Nacka Miljövårdsråd m fl hade dock fått förlängd remisstid till 2010-09-10.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2010-09-10.

Det nu aktuella utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidormen togs bort 2013-03-01 och fanns till 2010-12-01 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/491 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-12-01.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2010-12-01.

Nu aktuell presentation av detaljplanen

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476 och Linnéa Olofsson, 7189479.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-05