Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:160 m fl, delplan 1a, Tollare Träskväg

Man vill tillåta 24 tomter för nya villor sydost om Tollare träsk.

Förslaget har föregåtts av ett program för hela Tollare.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2007-12-10 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 1998/159 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2007-12-10.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2007-12-11.

Utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2008-06-13 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 1998/159 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2008-06-13.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2008-06-13.

Efter att utställningen sammanställts föreslås en ny version av bebyggelsen vid Tollare Träskväg inför Miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte 2008-09-24, punkt 27. Inget sas om detta på Naturvårdsrådets möte 2008-09-16 fast frågan var uppe. Det är färre hus i det nya förslaget men inget sägs om att man avser att leda bort vattnet från Tollare träsk via en nedsprängd ledning på stranskyddat område väster om planområdet. Denna ledning kan ses somm ett grönt streck på dokumentationen för KSAUs handlingar från 2008-08-28. Strax sydväst om sjön står "NY LEDNING/DIKE?" (förstora gärna till t ex 200%).

Nacka Miljövårdsråds brev till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 2008-09-23.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över förändrad tidigare utställd detalplan, 2008-10-10.

Nacka Miljövårdsråds yttrande inför antagande, 2009-05-24.

Det antagna förslaget som överklagades till regeringen.

Den gällande detaljplanen.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-05