Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Tollare 5:1, delplan 4, Tollare Port

Man vill tillåta ca 50 nya lägenheter i flerbostadshus, varav en mindre del kan komma att utgör gruppbostäder, s.k. LSS-boende i "Tollare port", söder om Sockenvägen mellan Hedenströms väg och Gårdsvägen (gångvägen mot folkhögskolan).

Förslaget har föregåtts av ett program för hela Tollare.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor, togs bort 2013-03-01 men återkom senare och fanns till 2011-04-29 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett samrådsmöte hölls i Storstugan på Tollare Folkhögskola och kursgård, tisdagen den 5 april 2011, kl. 18.30.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/492 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2011-04-29.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2011-04-29.

Utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 men återkom senare och fanns till 2012-01-31 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/492 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2012-01-31.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 31 januari 2012 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2012-01-31.

Nu aktuell presentation av detaljplanen   Detaljplanen vann laga kraft i april 2014.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-06