Introduktion till remissen:
Detaljplan för Tollare 2:2 samt del av Tollare 5:1, Tollareängen

Man vill tillåta ca 80 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola på Tollareängen. Området ligger norr om Sockenvägen och den nya Johannes Petri-skolan.

Förslaget har föregåtts av ett program för hela Tollare.

Ett samrådsmöte ägde rum 26 februari 2010, kl 18.30.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 och fanns till 2010-02-05 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/175 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-02-05. Nacka Miljövårdsråd beviljades dispans till 2010-02-26.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2010-02-26.

Utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidormen togs bort 2013-03-01 och fanns till 2010-06-30 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2007/175 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-06-30.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2010-06-30.

Nu aktuell presentation av planförslaget

Kommunens handläggare är Linnéa Olofsson, 7189479.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-05