Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Tollare 1:16, skola i Tollare, södra Boo.

Programförslaget innebär att man bygger en skola på ett grönområde i Tollare. Platsen är belägen omedelbart söder om Sockenvägen och omedelbart öster om Hedenströms väg (vägen till f.d. pappersbruket).

Denna naturmark är idag ett rekreationsområde för närboende.

Skolan är avsedd för 400-450 elever i årskurs upp till 9e klass. Ett plank ska skydda från buller från Sockenvägen och Hedenströms väg.

Detta skolbygge anses ersätta det som tidigare planerades på Bootippen (Dalkarlsängen), en placering som avvisades.

Programförslaget finns från 28/2 tillgängligt här på kommunens webbsidor (det hade ännu inte lagts ut där 27/2) och fanns till 2005-03-23 i Nämndhuset och på biblioteken i Boo och Forum.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2005-03-23.

Nacka miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2005-03-23.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2005-05-17 i Nämndhuset och på biblioteken i Boo och Forum.

Synpunkter på det nu aktuella utställningsförslaget skulle vara inne till Områdesnämnden Boo, Nacka kommun, senast 2005-05-17.

Nacka miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2005-05-17.

Kommunens handläggare är Tord Runnäs, 7189476.

Senast ändrad av Jan Åman 2009-09-17