Information om remissen:
Detaljplan för Älgö och detaljplan för del av Älgövägen och Bergabovägen

Huvudfrågan är: Skall man dra kommunalt vatten och avlopp till Älgö?

En i flera bemärkelser tung remiss. Dels är det en principiellt viktig fråga och dels väger den 1.2 kg inklusive de 25 bilagda kartorna i A1-format.

Vid behandlingen i områdesnämnden Fisksätra-Saltsjöbaden 14 juni 2000 anmälde Roland von Malmborg (mp) avvikande uppfattning och inkom med en lång text till protokollet.

Det ursprungliga förslaget hade remisstid till 10 November 2000.

Nacka Miljövårdsråds remissvar om Älgö, November 2000.

Ett första lätt reviderat förslag fanns utställt i Nämndhuset och på biblioteken i Forum och Tippen till 19 september 2001.

Det förefaller som om kommunen beaktat vårt remissvar endast i ringa omfattning, bl a har man inte bilagt vårt remissvar till samrådsredogörelsen som gått ut tillsammans med det reviderade förslaget. Vi har protesterat mot detta i ett brev till kommunen, 2001-08-08.

Nacka Miljövårdsrårds yttrande över det 2001 utställda förslaget.

Vid Älgö vägförenings möte i maj 2003 framgick att en stor majoritet av fastighetsägarna föredrar ett lokalt alternativ till att dra in kommunalt vatten och avlopp. Ärendet har bordlagt i kommunstyrelsens arbetsutskott sju gånger under perioden augusti 2002 till maj 2003.

Med anledning av länsstyrelsens föreläggande av 2003-06-16 har Nacka Miljövårdsråd skrivit ett överklagande 2003-07-08.

Frågan är fortfarande mycket kontroversiell. Kommunen har nu dragit igång ett nu avslutat projekt kallat "Vägval Älgö".

Information om gatukostnadsutredningen finns här, svar senast 2006-03-27.

Nacka miljövårdsråds yttrande över gatukostnadsutredningen, 2006-03-27.

Även det andra utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2006-06-12 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken på Tippen och i Forum.

Synpunkter på det andra utställningsförslaget skulle ha inkommit skriftligen till Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka senast 2006-06-12.

Nacka Miljövårdsrårds yttrande över de i april 2006 för andra gången utställda förslagen, 2006-06-12.

Det nu aktuella tredje utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2006-06-12 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket på Tippen.

Synpunkter på det tredje utställningsförslaget ska ha inkommit skriftligen till Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka senast 2006-10-20.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 20 oktober 2006 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd. Den som inte framfört synpunkter på förslagen senast under utställningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsrårds yttrande över de i september 2006 för tredje gången utställda förslagen, 2006-10-20.

Nacka Miljövårdsrårds överklagande av Nacka kommuns beslut om detaljplan för Älgö, 2007-01-10.

Nu aktuell presentatiuon av detaljplanen

I oktober 2014 presenteras två ändringsförslag, svar senast 2014-11-05:
Nya parkeringsregler
Ny tolking av antal våningsplan

Kommunens handläggare för Älgö är Rolf Markman, 7189425, för gatukostnader Anna Kuling, 7189441.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-10-01