Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se .
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2007-01-10

Dnr KFKS 2005/153 214Till:   Länsstyrelsen i Stockholms län
Rättsenheten
Box 22067
104 22 Stockholm
Fax: 7854001

Sänt till:   Kommunstyrelsen
Nacka kommun
131 81   Nacka
Fax: 7189454


Överklagande av Nacka kommuns beslut om detaljplan för Älgö


Nacka Miljövårdsråd har tagit del av Nacka kommunfullmäktiges beslut av 2006-12-11 som inte tar hänsyn till vad föreningen anfört under utställlningstiden. Vi överklagar härmed detta beslut och vill anföra följande:

Nacka Miljövårdsråd är sedan 1969 remissorgan för Nacka kommuns planfrågor. Trots detta erhöll vi inga handlingar, inte ens ett meddelande om att utställning pågår, vare sig till den andra utställningen med sista svarsdatum i juni 2006 eller till den tredje utställningen med svarsdatum i oktober 2006. I vårt svar på andra utställningen påpekade vi detta missförhållande. Av allt att döma gäller denna informationsförsummelse inte bara till Nacka Miljövårdsråd utan även till andra remissinstanser.

Vidare ställdes enligt kommunens uppgifter den tredje utställningen aldrig ut i Information Nacka, d.v.s. i kommunens huvudbibliotek i Forum Nacka, vilket görs för alla andra Nackas utställningar. Vi uppfattar situationen som att kommunen velat undvika att informara om denna utställning.

Förslaget innebär att en mycket stor del av kostnaderna för den VA-utbyggnad som en majoritet av Älgös fastighetsägare dessutom inte önskat kommer att få betalas av övriga nackabor, vad vi förstått blir kostnaden för VA och kommunens vägar mer än 1000 kronor per övrig nackabo i genomsnitt. Att Nacka kommun då försummat att på normalt sätt informara den allmänhet som beslatas med dessa kostnader är helt oacceptabelt.

Tyvärr har vi även funnit att det vid upprepade tillfällen förekommit jäv i detta ärende. Vi finner det bedrövligt att man i Nacka inte sett till att undvika jäv vid kommunala beslut.

Vi finner att utställningen inte utställts på verderbörligt sätt samt att jäv förekommit och att Nackas beslut i frågan därför måste upphävas.För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande

Detta överklagande har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/algoplanklagan.html
Nacka Miljövårdsråds svar på samråd och de tre utställningarna i Älgöfrågan nås via http://www.nackamiljo.se/intralgo.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail: ordf@nackamiljo.se