Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.aman.pp.se/nmr .
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2003-07-08


Till Regeringen, miljödepartementet
Att: Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067,
104 22   Stockholm

Kopia för kännedom till:   Nacka kommun

Överklagan av Länsstyrelsens i Stockholms län föreläggande om att anordna vatten- och avloppsanläggning för Älgö-området, Nacka kommun, 18491-2000-40195

Nacka Miljövårdsråd har tagit del av länsstyrelsens föreläggande enligt ovan och överklagar härmed detta.

Den beskrivning av problemen med vattenkvaliteten på Älgö som finns i länsstyrerelsens föreläggande motsägs av de undersökningar som företagits av vattnet, bl a av en av våra medlemmar.

En stor majoritet av de boende på Älgö förordar en lokal lösning av VA-frågan.

I övrigt hänvisar vi till Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställd detaljplan av 2001-09-17 som bilägges, finns även på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/yttralgo.html.


För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande

Denna överklagan har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/algoklagan.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 161039
Fax:
Arb: 163969
E-mail:
jan@aman.pp.se