Nacka Miljövårdsråd: Yttrande över utställda förslag till detaljplaner för Älgö och gatukosnadsutredningar
Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2006-06-12
Nacka Miljövårdsråd

Områdesnämnden Fisksätra-Saltsjöbaden
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
Omradesnamnden.fisksatra/saltsjobaden@nacka.se
Fax: 7189454

Kommunstyrelsen
Nacka kommun
Exploateringsenheten
131 81   Nacka
exploatering@nacka.se
Fax: 7189454

Dnr KFKS 153/2005 214 och 545/2005 258

Yttrande över utställda förslag till detaljplaner för Älgö och gatukosnadsutredningar

Nacka Miljövårdsråd avstyrker rubricerade planer och gatukostnadsutredningar i det nu utställda materialet av följande anledningar:

Tillgång till utställningshandlingar.

Nacka kommun har inför tidigare remissförfaranden alltid tillställt utställningshandlingar till Nacka Miljövårdsråd som är remissinstans i kommunala planfrågor. Denna gång har emellertid inget som helst dokument som indikerat att denna utsällning äger rum sänts till Nacka Miljövårdråd. Det skulle ha blivit för dyrt, anger en kommunaltjänsteman som ursäkt.

Kungörelse och utställningsförfarande uppfyller inte PBL:s krav.

Utställningens omfattande material (tre detaljplaner, två gatukostnadsutredningar, fyra st. A4 fulla pärmar, 342 st. sidor text A4, 44 st. kartor A2 och 8 st. bilagor) gör det svårt för att ta till sig innehållet, förstå dess innebörd och fatta vilka konsekvenser förslaget för med sig.

För kort utställningstid - strider mot PBL 5 kap. 24 §.

Miljövårdsrådet konstaterar att kommunen den 15 maj 2006 kungjorde utställningstiden till mellan den 15 maj och 12 juni. Det borde ha motsvarat den absolut minsta utställningstiden som föreskrivs i plan- och bygglagen. Enligt dess förarbeten krävs emellertid längre utstäälningtid för stora planer och som dessutom ett antal röda helgdagar infallit under perioden har utställningstiden varit för kort, varför Miljövårdsrådet yrkar på att utställningen göras om.

Vilseledande samrådsredogörelse, närmast 80% och inte 52% väljer enskilt huvudmannaskap.

Miljövårdsrådet finner att utfallet av den utställda sammanställningen av inkomna yttranden över gatukostnadsutredningen enligt Bilaga 9 är vilseledande:

- Där står att av 225 inkomna svar har 117 st (52%) förordat enskilt huvudmannaskap av vägar. De ca 60 st. fastighetsägare som svarat att de "stöder vägföreningens förslag till åtgärder" har inte räknats in i statistiken trots att de uppenbarligen stöder ett enskilt huvudmannaskap under Älgö vägförening. Utfallet blir således närmast 80% för enskilt huvudmannaskap och inte 52 % som kommunen anger.

Inget "lokalt alternativ" har ställts ut, vilket strider mot tagna politiska beslut.

Den politiska meningen har varit att förslaget under enskilt huvudmannaskap skulle spegla ett alternativförslag benämnt "lokala alternativet" med enskilda VA-lösningar och tillgång till kommunal vattenreserv. Ett förslag som för övrigt är förenligt med Länsstyrelsens föreläggande om allmänt vatten och avloppsanläggning i enlighet med VA-lagens § 12: "... Om för en viss bebyggelse anordningar behövs endast för vattenförsörjning eller för avlopp skall anläggningen avpassas efter detta."

Sedermera har ett förslag till upprustning av vägarna, för en beräknad kostnad av 16 miljoner kronor, (en tredjedel av tjänstemännaförslagets beräknade kostnader) framtagits av Älgö Vägförening. Vägföreningens förslag kompletterar det lokala alternativets förslag.

Miljövårdsrådet finner att det av tjänstemännen framtagna förslaget med enskilt huvudmannaskap strider mot följande politiskt tagna beslut och lagparagraf i PBL:

Dålig överensstämmelse med översiktsplan

Korsholmen anges som fritidshusområde i översiktsplan 2002 och skall behandlas därefter. Permanentboende förutsätter normalt fastlandsförbindelse, vilket inte föreslås till Korsholmen i planerna.

Torskholmen anges som naturområde i översiktsplan 2002. Miljövårdsrådet anser att detta högfrekventerade naturområde för det rörliga friluftslivet inte blir föremål för en förläggning av en terminalanläggning för Gåsöfastigheterna och att området inte skall ingå i föreslagen detaljplan.

Omotiverad ändring av strandskyddet

Torskholmen ingår i strandskyddsområdet. Undantag från strandskyddet krävs för att ta området i anspråk för en Gåsöterminal enligt planförslaget. Enligt Miljövårdsrådets bedömning finns inte särskilda skäl för detta.

Miljövårdsrådet noterar att Nacka kommun inte har delegation från staten att fatta beslut om strandskyddsdispens för småbåtshamnar med fler än 20 båtar. Slutligt beslut om undantag från strandskyddet tas således av länsstyrelsen

Åtta av de badplatser som idag står till Älgöbornas förfogande har i den reviderade detaljplanen utgått. Ett antal nya bryggor föreslås i deras ställe, vissa i känsliga strandpartier eller i väderutsatta lägen. Exempel på olämpliga placeringar är vid Vintervägsbadet, Herrbadet och Torskholmen.

Miljökonsekvensbeskrivning saknas

En miljökonsekvensbeskrivning återfanns i den 2001 utställda detaljplanen som bl.a. beskrev olägenheterna med en lokalisering av Gåsöterminalen till Torskholmen. Miljövårdsrådet konstaterar att motsvarande miljökonsekvensbeskrivning saknas i den utställda reviderade detaljplanen. Detta är oacceptabelt då lagstiftningen ställer ett uttryckligt krav på att en miljökonsekvensbeskrivning ska finnas för detaljplaner som innebär väsentlig miljöpåverkan, detta inklderar bl a anläggande av en småbåtshamn för fler än 20 båtar. En ny småbåtshamn betraktas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken varför särskilda hänsynsregler ska iakttas vid prövning av verksamheten.

Omotiverad ändring av planområdet

Av de utställda plankartorna framgår att ett stort område norr om Trappstigen inte omfattas av revideringen. Oacceptabelt anser Miljövårdsrådet, eftersom det blir omöjligt att ur planhandlingarna utläsa motivet till detta eller vad som kommer att ske med området i framtiden speciellt då marken är i privat ägo. Situationen blir akut om Trappstigens utbyggnad i alternativ B väljs, då detta innebär att "hålet" kan förses med direkt vägtillfart. Trappstigens alternativ B avvisas i avvaktan på att markanvändningen inom "hålet" klarläggs. Området har tidigare föreslagits för en 3G-mast, och beslut har tagits i ONFS. I kommunstyrelsen har dock ärendet återremitterats till KSAU "för att pröva ärendet i ett senare skede, då pågående detaljplanearbete för Älgö kommit längre" (KS 28 nov. 2005) Miljövårdsrådet yrkar på att det undantagna området återförs till planerna.

Klara besked om mast för mobiltelefonmast.

I de reviderade detaljplanerna anses att skärgårdskaraktären är viktig att bevara, särskilt inom de delar som är synliga från omgivningen. Detta står inte i proportion till att kommunen samtidigt är villig att släppa fram en mast för mobiltelefontrafik som skulle dominera skärgårdslandskapet på ett olyckligt sätt. Miljövårdsrådet yrkar på att eventuella sådana planer redan nu avvisas.

Värdefullt skogsparti i den s k "dalen" som korsar Älgö i syd-nordlig riktning.

Skogsstyrelsen har nyligen genomfört en klassificering av de skogspartier som återfinns centralt på Älgö inom den s.k. dalen. De naturvärden som inventeraren funnit nämns inte i de reviderade planerna, vilket krävs för att få en rättvis bild av områdets unika kvaliteter och hur dessa skall bevaras. Det lär ha inventerats hotade mossarter och insekter nyligen i detta värdefulla naturparti som lever sitt eget liv mitt i ett befolkat område, erfar vi. Miljövårdsrådet yrkar på att området skyddas från all exploateringsintrång.

Föreslagen bilväg till Trappstigen

Miljövårdsrådet yrkar på att varken alternativ A eller B anlägges i dalens värdefulla natur. Dalen ska fortsätta att vara Älgös "gröna lunga", vattenhål för djuren, klimatreglerare och grundvattenreservoar och ska skyddas från all typ av exploatering.

Vägstandard

Miljövårdsrådet yrkar på återgång till 2001 års vägprinciper avseende vägbredd och geometrisk utformning samt referenshastighet från 50 till 30 km/hatt, vilket även skulle leda till att antalet fastgheter drabbade av intrång radikalt skulle minskas.

Av kommunen anlitade konsulter föreslår en total ombyggnad av det befintliga vägnätet trots att de själva skriver att den allra största delen av vägnätet fungerar bra och endast lokala delsträckor måste underhållas mer frekvent än normalt underhåll från slitage - sid. 7 i Tyréns förstudie - med följande tillägg: "Det är således med måttliga underhållsinsatser som vägarna kan hållas farbara under lång tid framöver".

Miljövårdsrådet yrkar på att en funktionell standard "Bk2" istället för nybyggnadsstandard "AMA 98 tk3" som föreslagit i Tyréns förstudie ska gälla för samtliga vägar inklusive Älgövägen. Sammantaget yrkar Miljövårdsrådet på att den av Tyréns framtagna förstudie inte kan ligga till grund för detaljplan och gatukostnadsutredning med hänvisning till prop. PBL 1985/86:1:

Höga gatukostnader (111 milj. kr) samt kommunalt underskott på 62 resp. 31 milj. kr. ifrågasätts.

De höga gatukostnadserna, total 111 milj. kr, skulle, trots att fastighetsägarna avkrävs ca 200 000 kr för bebyggd resp.ca 260 000 kr för obebyggd fastighet plus 120 000 kr för VA-anslutning, leda till ett stort kommunalt underskottet på 62 milj. kr i det kommunala huvudmansalternativet resp. 31 milj. kr i de enskilda alternativet, kostnader som måste betalas av övriga nackabor. Miljövårdsrådet ifrågasätter starkt om de höga summor som föreslås belasta kommunens skattebetalarna är försvarsbara och förenliga med god kommunal ekonomisk hushållning.

Lägg Älgövägens gångbana på södra sidan

Älgövägens södra sida har till skillnad från norra sidan på långa sträckor inte angränsande fastigheter utan allmänning i naturlig anslutning till målpunkter såsom bad- och båtplatser. Vid väganslutningar kan upphöjda övergångsställen anordnas, vilket medför att trafiken lugnas ner och bilisternas uppmärksamhet skärps till trafiksäkerhetens fromma. Där gångbanan anläggs vid högre vägslänter kan gångbanan utformas som ett utkragat däck för att undvika vidgning av släntintrång.

Trafikbuller längs Älgövägen föranleder nya särskilda bestämmelser i utställningsplanen 2006 enligt beskrivning sid 18. Miljövårdsrådet yrkar på att bullerproblemet istället bemästras genom att reducera hastigheten på Älgövägen till 30 km/h.

Skärgådskaraktären i fara då Älgövägen föreslås breddas

Älgövägen föreslås breddas 1,5 m för busstrafik till 6,5 m trots att SL uttryckligen sagt att de nöjer sig med mindre bredd. Miljövårdsrådet yrkar på att Älgövägen behåller befintlig vägbredd fast med måttfull rättning av vissa snäva kurvor. Breddningen får förödande konsekvenser för vägens vackra landskapsrum vars nuvarande kvalitet utgör Älgös stora attraktion.

Flytta inte bussvändplatsen till Bergabovägen.

Liksom tidigare avstyrker Nacka Miljövårdsråd i likhet med många andra remissinstanser förslaget om att flytta bussvändslingan från Älgö gård till Bergabovägen söder om befintlig fotbollsplan. Vi anser att det inte finns någon anledning att föra in busstrafiken med bussvändslinga in i hjärtat av det centrum för lek och sociala aktiviteter som fotbollsplanen och stråket Bergabovägen-Ekholmsvägen utgör. Däremot föreslår vi att befintlig parkering innanför busslingan vid Älgö gård bör tas bort och ersättes med en planterad rondell, av den typ som Nacka anlagt på ett flertal platser, för att hindra att felparkerade bilar hindrar framkomligheten. Älgö gård är den naturliga sociala platsen för bussens ändhållplats, såväl för Gåsö- som Älgöbor vid vattenbrynet nära kiosken där väntande resenärer uppehåller sig.

Principiellt om Nacka kommun planeringsmetodik/vägutformning.

Miljövårdsrådet ifrågasätter kommunens planeringsmetodik vid utformningen av detaljplaner för Nackas omvandlingsområden där Älgö utgör ett av många exempel.

Miljövårdsrådet finner att kommunen förbiser de inneboende kvaliteter som finns i äldre fritidshusområden som sakteliga övergår till permanentboende. Områden som utgörs av små samhällen i sig, med fungerande sociala kontakter människor emellan, fungerande vägnät och naturligt anpassade växtsamhällen. Kvaliteter som visionära moderna stadsplanerare strävar att tillskapa i jungfruliga områden med vetskapen om att dessa kvaliteter "blir till" med tidens hjälp.

Dessa inbyggda kvaliteter utgör ett kapitalvärde, vars ränta kommer människor och naturen tillgodo i form av en trivselfaktor som inte kan köpas för pengar. Däremot kan dessa kvaliteter förloras för alltid med en okänslig planering. Miljövårdsrådet fruktar att Älgö, vars första bebyggelseetapp har anor långt in i 1920- talet med ett andra bebyggelseetapp senare under 40-talet riskerar att för alltid förlora dess inneboende charm, dess "skargårdskaraktär" genom de alltför stora ingreppen i det befintliga vägnätet.

Kommunalt VA till Älgö skapar trafikproblem i Saltsjöbaden

En omvandling av Älgö från fritidsboende till permanentboende, vilket främst skulle påskyndas av kommunalt VA, skulle leda till kraftigt ökad bitrafik i resten av Satsjöbaden, särskilt på Skyttevägen och Byvägen, något som skulle leda till betydande miljöstörningar.

Bygg inte terminal vid Torskholmen, inför istället reguljär båttrafik till Gåsö

Nacka Miljövårdsråd föreslår istället för att bygga en terminal vid Torskholmen, dels att Waxholmsbolagets reguljära båtar från Saltsjöbaden mot Nämdö och Ornö angör Gåsö och dels att man arrangerar en passbåtstrafik med en miljövänlig mindre båt som med utgångspunkt från Älgö gård kan angöra flera bryggor i Gåsöområdet. Givetvis måste passbåtens och busstrafikens tidtabeller vara samordnade. Detta alternativ kan utgöra utgångspunkt för en utveckling som kan leda dels till en minskning av omfattningen av pontonerna för Gåsöbornas båtar vid Älgö gård och dels en minskning av den förorenande trafiken i Älgöviken - Gåsös och Älgös gemensamma vattenrum.

Nacka Miljövårdsråd yrkar på:

Nacka Miljövårdsråd avstyrker förslaget att ansluta Älgö till det kommunala VA-nätet.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/yttralgo2.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se