Nacka 2001-08-08
Nacka Miljövårdsråd

Till Ordf i kommunstyrelsen Erik Lanby
Nacka kommun
131 81   Nacka

Kopia för kännedom till:
Paul Ahlqvist, Miljö & Stadsbyggnad
Ordf i ON Fisksätra/Saltsjöbaden Catharina af Donner Ingman

Angående detalplan för Älgö samt detalplan för del av Älgövägen och Bergabovägen


Nacka Miljövårdsråd har såsom varande remissinstans tillskickats handlingarna angående Detalplan för Älgö samt för del av Älgövägen och Bergabovägen.

Vi konstaterar att vårt samrådsyttrande i oförkortad version, i motsats till andra föreningars yttranden, icke har bilagts samrådsredogörelsen, vilket mot bekgrund av NMR:s ställning som paraplyorganisation för föreningar och enskilda varit brukligt inom kommunen.

NMR begär härmed hos kommunstyrelsen att felet korrigeras så att vårt remissyttrande i sin helhet tillställs samtliga remissinstanser före utställningstidens utgång samt att remisstiden utsträcks förslagsvis minst fyra veckor fram till den 15 oktober 2001.

För kännedom vill vi härmed informera kommunstyrelsen om att NMR:s samrådsyttrande inte fanns med över huvud taget (varken i oförkortad eller i sammanfattad version) i koncept till detaljplanerna för Älgö som tjänstemännen presenterat områdesmämnden vid två på varandra föjande sammanträden. Efter påpekande har endast en sammanfattad version inkluderats i utställningshandlingarna.

Vi emotser tacksamt ett snart svar. Vänliga Hälsningar,


Jan Åman
ordförande


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-mail:
jan@aman.pp.se