Nacka 2001-09-17
Nacka Miljövårdsråd
Områdesnämnden Fisksätra-Saltsjöbaden
Miljö & Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 81   Nacka
Fax: 7189454Yttrande över utställd detaljplan för Älgö och detaljplan för del av Älgövägen och Bergabovägen, Dnr KFKS 98/125 214


Nacka Miljövårdsråd avstyrker rubricerade planer i stort.

Nacka Miljövårdsråd anser att följande antagna kommunala beslut mm rimmar väl med det nya ekologiska synsätt som alltmer präglar stora delar av såväl enskilda som allmänna aktiviteter:


Vatten och avlopp

Nacka Miljövårdsråd avstyrker förslaget att ansluta Älgö till det kommunala VA-nätet eftersom det är icke förenligt med ovannämnda beslut, riktlinjer, motion och kommentarer till motion.

Nacka Miljövårdsråd yrkar:

Sammanfattningsvis anser Nacka Miljövårdsråd att förslaget om att ansluta Älgö till det kommunala VA-nätet, grundat på en ofullständig vattenbalansberäkning, strider mot samtliga ovannämnda kommunala antagna beslut, mot formulerade riktlinjer i områdesplanen inför kommande planering av detaljplan för Älgö samt mot antagen motion om byggande av ett bostadsområde utan ledningar till centralt reningsverk.

Nacka Miljövårdsråd anser att den föreslagna utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp innebärande 13 km VA-rör längs Älgös vägar samt sammanlagt 15 km VA-rör inom privata fastigheter till en kostnad av cirka 80 miljoner kronor i VA-avgifter och ledningar i egen mark, och en kommunal förlust på drygt 17 miljoner kronor samt för samhället en omvälvande och oåterkallelig strukturell och ekologisk förändring, fordrar en mera komplett miljökonsekvensbeskrivning än den som presterats, samt en djupare analys av dels Bo Olofssons skrivelse och dels förslaget från de boende.

Nacka Miljövårdsråd anser att det vore fruktsam med en öppen dialog mellan Miljö & Stadsbyggnad och fastighetsägarna på Älgö - som har lokal kännedom av vattensituationen på Älgö - i syfte att komma fram till en uthålligt ekologisk lösning av vatten- och avloppsfrågan med målet att bevara Älgö som ekokommundel.


Bebyggelse

Nacka Miljövårdsråd yrkar:


Det lokala vägnätet

Nacka Miljövårdsråd yrkar:

Bevarande av Älgös skärgårdskaraktär innebär bevarandet av de kvalitéer som hör till skärgården. Detta kräver en varsam planering som inte alltid tål allmängiltiga schablonartade planeringsåtgärder.


Detaljplan för del av Älgövägen och Bergabovägen

Nacka Miljövårdsråd yrkar:

Sammanfattningsvis anser Nacka Miljövårdsråd att Älgövägens föreslagna förändring är allför skissartad och saknar viktiga detaljer, att miljökonsekvensbesbeskrivningen icke är komplett och alltför vag samt att konsekvenserna för de boende längs vägen inte är redovisade.

Miljövårdsrådet anser att denna storskaliga förändring icke är förenlig med riktlinjen i kommunstyrelsens beslut 1998 enligt vilken vägnätet förbättras på ett sätt så att skärgårdskaraktären bibehålls och miljön för gående, cyklande och kollektivresenärer förbättras.

Nacka Miljövårdsråd avstyrker förslaget om att flytta bussvändslingan från Älgö gård till Bergbovägen söder om befintlig fotbollsplan.

Nacka Miljövårdsråd anser att det inte finns någon anledning att föra in busstrafiken med bussvändslinga in i hjärtat av det centrum för lek och sociala aktiviteter som fotbollsplanen och stråket Bergabovägen-Ekholmsvägen utgör. Däremot föreslår Miljövårdsrådet att befintlig parkering innanför busslingan vid Älgö gård tas bort och ersättes med en planterad rondell, av den typ som Nacka anlagt på ett flertal platser, för att hindra att felparkerade bilar hindrar framkomligheten. Älgö gård är den naturliga sociala platsen för bussens ändhållplats, nära kiosken där väntande resenärer uppehåller sig.

Att placera bussvändslingan på den lågt liggande aspbevuxna marken invid Bergabovägen är att inskränka på naturen och fotbollsplanens område där barn i äldrar från 6-7 år brukar uppehålla sig utan föräldrartillsyn och där barn i alla åldrar kommer och går från badplatserna och tennisklubben.

Den nuvarande bussvändslingan vid Älgö gård anlades för ca 15 år sedan genom omfattande och förödande sprängning av befintliga vattenpolerade berghällar utefter stranden, vändplanen består nu av en 400 m2 stor asfaltyta. Det räcker, anser Miljövårdsrådet, med denna förstörelse.


Terminalfrågan

Alternativ A:

Alternativ B:

Nacka Miljövårdsråd föreslår dels att Waxholmsbolagets reguljära båtar från Saltsjöbaden (Dalaröbryggan) mot Nämdö och Ornö angör Gåsö och dels att man arrangerar en passbåtstrafik med en miljövänlig biogasdriven mindre båt som med utgångspunkt från Älgö gård kan angöra flera bryggor i Gåsöområdet. Givetvis måste passbåtens och busstrafikens tidtabeller vara samordnade. Detta alternativ kan utgöra utgångspunkt för en utveckling som kan leda dels till en minskning av omfattningen av pontonerna för Gåsöbornas båtar vid Älgö gård och dels en minskning av den förorenande trafiken i Älgöviken - Gåsös och Älgös gemensamma vattenrum.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta yttrande har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/yttralgo.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378206
Fax:
Arb: 55378601
E-mail:
jan@aman.pp.se