Nacka Miljövårdsråd: Samrådsyttrande över gatukostnadsutredning för Älgö respektive Älgövägen och del av Bergabovägen.
Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2006-03-27
Nacka Miljövårdsråd

Nacka kommun
Exploateringsenheten
131 81   Nacka
Fax: 7189454

Samrådsyttrande över gatukostnadsutredning för Älgö respektive Älgövägen och del av Bergabovägen.

Nacka Miljövårdsråd har i egenskap av paraplyorganisation för föreningar och enskilda medlemmar och remissinstans i Nacka kommun följt upp ett flertal detaljplaner för Nacka kommuns omvandlingsområden.

Miljövårdsrådet har tagit del och lämnat samrådsyttranden på samrådförslag 2000 och på utställningförslag 2001 för detaljplan för Älgö.

Beträffande rubricerade gatukostnadsutredningar inkommer Miljövårdsrådet härmed med särskilda synpunkter av principiell karaktär:

I förstudien har vägar givits annan geometri och vägbredd, tillåten hastighet har i många fall satts till 50 km/h istället för 30 km/h. Detta leder till för skärgårdskaraktären förödande sprängnings- och utfyllnadsarbeten samt väsentligt ökade kostnader. Utredningen har här frångått det principer om varsamhet och hänsyn till miljön som fastlagts bl a i utställningsföralaget från 2001. Effekterna blir förödande för miljön och karaktären för området.

Liksom tidigare 2001 avstyrker Nacka Miljövårdsråd i likhet med många andra remissinstanser förslaget om att flytta bussvändslingan från Älgö gård till Bergabovägen söder om befintlig fotbollsplan. Vi anser att det inte finns någon anledning att föra in busstrafiken med bussvändslinga in i hjärtat av det centrum för lek och sociala aktiviteter som fotbollsplanen och stråket Bergabovägen-Ekholmsvägen utgör. Däremot föreslår vi att befintlig parkering innanför busslingan vid Älgö gård bör tas bort och ersättes med en planterad rondell, av den typ som Nacka anlagt på ett flertal platser, för att hindra att felparkerade bilar hindrar framkomligheten. Älgö gård är den naturliga sociala platsen för bussens ändhållplats, såväl för Gåsö- som Älgöbor vid vattenbrynet nära kiosken där väntande resenärer uppehåller sig.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/gatukostalgo.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon: 7733283
E-mail: jan@aman.se