Introduktion till remissen:
Ändring genom tillägg till detaljplan 471 Älgö

Förslaget gäller villor på Älgö.

Man vill ändra i detaljplanen så att existerande villor är i överenstämmelse med planen trots ny tolkning av vad som är ett våningsplan för villor med källare, suterrängvåning eller vindsvåning.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor samt fanns till 2013-11-05 på biblioteket i Fisksätra.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls i entrén till Nacka stadshus onsdag 22 (Obs! Ändrad dag!) oktober 2014 16:30-19:00. Presentation 17:30.

Om gällande detaljplan.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, MSN 2014/20-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-11-05.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2014-11-04.

Mark- och miljööverdomstolen upphävde 2016-12-16 kommunens beslut eftersom den föreslagna regeln inte var tillräckligt tydlig.

Kommunens handläggare är Angela Jonasson, 7189445.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-03-29