Introduktion till remissen:
Detaljplan för Älta C och dess närmoråde

Programförslaget innebär att ett stort antal ytterligare stora bostadshus byggs i centrala Älta.

Detta förslag har föregåtts av förslag om Utveckling av Älta och dess centrum.

Vid behandlingen i kommunstyrelsen 1 november 2004 reserverade sig Kersin Nöre (mp) mot förslaget och anförde:

"Programmet har helt fel inriktning med exploatering med nya bostäder. Älta centrum är värt ett bättre öde än att hanteras av exploatörer. Älta centrum bör göras vackert och tilldragande och förses med mötesplatser för människor både ute och inne.

Nacka kommun är på egen begäran ekokommun sedan 1995, vilket innebär att man ska bedriva ett utvecklingsarbete enligt kretsloppsprincipen med det långsiktligt hållbara samhället som ett övergripande mål för sin verksamhet. ..."

Det hölls ett samrådsmöte i Stavsborgsskolans matsal torsdag 27 januari 2005, kl 19.00.

Programförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2005-02-25 utställt i Nämndhuset och på biblioteken i Älta och Forum.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till Områdesnämnden Älta, Nacka kommun, senast 2005-02-25.

Nacka miljövårdsråds remissvar på programförslaget, 2005-02-25.

Programmet för Älta C och dess närområde antogs av kommunstyrelsen 2005-05-09 och fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01, men Programmet finns här på våra webbsidor!

Detaljplaneringen har delats upp i flera delar, se:
Detaljplan för del av Älta 10:1, parkering Älta C, ej genomförd.
Detaljplan för del av Älta 14:27 m fl, Stensövägen. Laga kraft 2007-08-20.
Detaljplan för Stensö udde. Laga kreft 2012-05-15.
Detaljplan för Älta 26:1 och del av Älta 10:1, Oxelvägen. Laga kraft 2013-05-30.

Kommunens handläggare är Alexander Erixson, 7187735.

Senast ändrad av Jan Åman 2015-01-09