Introduktion till remissen:
Detaljplan för Stensö udde, Älta 14:11 m fl

Man vill tillåta 11 nya tomter på Stensö udde och dra in kommunalt vatten och avlopp. Tvärtemot kommunens egna riktlinjer om två meter vill man tillåta att bygga bostäder bara 60 cm över Ältasjöns nivå trots att det finns klara risker med detta.

Detta detaljplaneområde ingick programförslag för Älta C och dess närområde.

Området var tidigare en del av detaljplan för del av Älta 14:27 m fl, Stensövägen.

Samråds- och utställningsförslagen för Stensövägen fanns tillgängliga på kommunens webbsidor.

Synpunkter på utställningsförslaget för Stensövägen skulle vara inne till Områdesnämnden Älta, Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka, senast 2006-12-22.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget om Stensövägen, 2006-12-22.

Utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2011-07-29 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Älta och Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2010/232 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast senast 2011-07-29.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2011-07-15.

Beslutad detaljplan, laga kraft 2012-05-15.

Kommunens handläggare är Alexander Erixson, 7187735.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-04-02