Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Älta 10:1, parkering Älta C

Trots att områdesnämnden Älta 2006-11-15 beslöt att avbryta arbetet med planen att göra Älta torg till parkeringsplats efter att förslaget fått massiv negativ kritik har nu kommunstytersen och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden återupptagit frågan.

Man vill spränga bort delar av det lilla parkområdet söder om Älta centrum för att bygga några parkeringsplatser på Älta torg något närmare livsmedelhallen. Ett nytt förslag från november 2005 har prenterats för områdesnämnden i jauari 2006 efter att tidigare förslag avvisats.

Vid behandlingen i områdesnämnden Älta 2006-05-17 var ledamöterna oeninga (se protokoll i Word doc-format), även (fp)-ledamöterna var inbördes oeninga. Sten Grack (fp) reserverade sig mot beslutet och inkom med en reservation:
"Ärendet innebär att större delen av Älta Torg görs om till parkeringsplats. Frågan har behandlats flera gånger tidigare i områdesnämnden. Ungefär samma förslag som det föreliggande var uppe 1997. Då tyckte områdesnämnden att det var ett dåligt förslag och avslog förslaget. Förslaget nu är fortfarande dåligt (trafikfarligt och miljömässigt mm) och bör inte gå ut på samråd utan dras tillbaka. ...

Till grund för avslagsyrkandet ligger kontakter med många boende i området. Bl a kan nämnas att en enkätundersökning i miniformat med 90 respondenter som genomfördes den 13/5 2006. Resultatet av enkäten säger att 97 % av de tillfrågade tycker att förslaget med parkering på Älta Torg är ett dåligt förslag. Endast 1 % tycker att det är ett bra förslag."

Vidare inkom Mathias Pettersson (kd) med följande protokollsanteckning;
"Den föreslagna parkeringen har med argument om centrumets överlevnad framförts som nödvändig. Älta Centrum är till stor del präglad av en påkostad utformning med gångtunnlar och generösa gångstråk vilket gjort Älta till en trygg uppväxtmiljö för barn. Den föreslagna parkeringens utformning är ett stort steg ifrån tanken om ett tryggt och säkert Älta. Kristdemokraterna vill fortsätta att bygga ut Älta men med barnperspektivet i fokus. Den allmänna parkmark som nu tas i anspråk för parkeringsplatser tar inte tillräckligt mycket hänsyn till barnperspektivet. Ältaborna måste få chansen att yttra sig i ärendet och därför bifaller vi att ärendet går ut på samråd."

Detta förslag är en del av förslaget Program för Detaljplan för Älta C och dess närområde. I sambannd med detta program kommenterade Nacka Miljövårdsråd detta parkeringsbygge.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2006-08-21 på biblioteken i Forum och Älta när de är öppna.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle skickas till Områdesnämnden Älta, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2006-08-21.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2006-08-17.

Detta brev har 2006 delats i och nära Älta Centrum med en förminskad bild av denna illustrationsplan.

Samrådsförslaget ledde till massiv kritik som kommunen sammanställt här (pdf-fil). Den negativa kritiken ledde till att områdesnämnden Älta 2006-11-11 beslöt att avslå förslaget. Efter kommunalval och områdesnämndernas avskaffande togs frågan emellertid upp på nytt.

I Kommunstyrelsen och i Miljö- och stadbyggnadsnämnden röstade moderaterna för att ta upp frågan om parkering på Älta torg och på grund av att de på något sätt lyckats få med sig (kd) fick de en rösts övervikt i vardera fallet. Reservationerna från (fp), (mp), (s) och (nl) var så omfattande att de här samlats på en säskild webbsida.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2007-08-03 på biblioteken i Forum och Älta när de är öppna.

Synpunkter på utställningssförslaget skulle skickas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 569/2006 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka, senast 2007-08-03.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2007-06-15.

Detta brev har 2007 delats i och nära Älta Centrum med en förminskad bild av denna illustrationsplan.

Kommunens handläggare är Johan Håkansson, 7189494.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-16