Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Älta 14:27 m fl, Stensövägen

Man vill bygga 160-200 bostäder vid Stensövägen i Älta. Nya höga bostadhus utefter Stensövägen där det nu är garage samt nya villor ute på udden vid Stensö. Vidare vill man flytta fotbollsplanen, anlägga en vik för jollar samt rusta upp badplatsen.

Förslaget har föregåtts av program för detaljplan för Älta C och dess närområde.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2006-08-21 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Älta och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara inne till Områdesnämnden Älta, Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka, senast 2006-08-21.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2006-08-21.

Utställningsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2006-12-22 i Nämndhuset (Nacka Stadshus) och på biblioteken i Älta och Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara inne till Områdesnämnden Älta, Planenheten, Nacka kommun, 131 81  Nacka, senast 2006-12-22.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2006-12-22.

Gällande detaljplan, laga kraft 2007-08-20.

Vid detaljplanebeslutet undantogs Stensö udde. En ny detalplan för Stensö udde ställdes ut med svarstid 2011-07-29.

Kommunens handläggare är Elisabeth Rosell, 7189335.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-04-02